Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 7.4.2022

Godkännande av föravtalet om Sibbos nya räddningsstation

Sibbo kommun beslutade i budgeten för år 2020 att en ny räddningsstation byggs med leasingfinansiering. Den regionala räddningsnämnden beslutade vid sitt möte 20.4.2021 förbinda sig till att hyra Sibbos nya, ersättande räddningsstation från Sibbo kommun för 20 år. Eftersom ansvaret för ordnande av räddningsväsendet 2023 övergår från kommunerna till välfärdsområdet, kan regionala räddningsnämnden inte längre ingå bindande avtal i ärenden som välfärdsområdet ansvarar för. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt befullmäktiga tf. välfärdsområdesdirektören att underteckna föravtalet om den nya räddningsstationen i Sibbo.

Inrättande av samarbetsorgan för välfärdsområdet

Vittgående ärenden i en organisation och ärenden som gäller personalen allmänt behandlas av samarbetsorganet. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslag inrätta ett samarbetsorgan för perioden 7.4.2022–31.12.2022. Tf. välfärdsområdesdirektören utnämner arbetsgivaren företrädare. Utgångspunkten är att de som var huvudavtalsorganisationernas företrädare i beredningsorganets samarbetsorgan ska fortsätta med uppdraget. Vid behov kan huvudavtalsorganisationerna utnämna nya företrädare i samarbetsorganet.

Inrättande av välfärdsområdets påverkansorgan

Enligt lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet eller en motsvarande påverkansgrupp för unga, ett äldreråd för välfärdsområdet och ett råd för personer med funktionsnedsättning. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslag be att varje påverkansorgan i kommunerna utser en eller högst två kandidater till medlem i äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde. Förslagen ombeds skickas senast 30.4.2022. Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen enhälligt att utreda grundandet av ett familjeråd.

Utnämning av företrädare för välfärdsområdet till styrelsen för HPK Palvelut Oy

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet enligt Patrik Björkmans ändringsförslag.

Välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodell

Efter omröstningen beslutade välfärdsområdesstyrelsen föreslå för välfärdsområdes-fullmäktige att det godkänner välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodell i enlighet med det tidigare utkastet. Kristian Forsman föreslog och Kevin Servin stödde ett ändringsförslag för att ta bort chefsnivån under välfärdsområdesdirektören i personalorganisationen och göra räddningsverket till ett av områdena vid sidan av sotes familje- och socialtjänst, hälsotjänster och tjänster för äldre. Ändringsförslaget föll i omröstningen med rösterna 13–2.

Godkännande av grundavtalet för HUS-sammanslutningen

Enligt lagen om välfärdsområden grundas en ny välfärdssammanslutning, HUS-sammanslutningen, i stället för den nuvarande samkommunen HNS. HUS-sammanslutningen har lagstadgat organiseringsansvar för vissa hälso- och sjukvårdstjänster och skyldighet att upprätthålla ett universitetssjukhus. Dessutom har HUS-sammanslutningen ansvar för att ordna de tjänsterna som har avtalats i organisationsavtalet. HUS-sammanslutningen grundas på samma sätt som de nuvarande samkommunerna genom ett grundavtal mellan Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad.

Välfärdsområdesstyrelsen röstade om Tapani Eskolas ändringsförslag som stöddes av Jenna Perokorpi, som föreslog att den högsta beslutanderätten skulle utövas av sammanslutningsfullmäktige. Ändringsförslaget föll i omröstningen med rösterna 12–3. Eskola, Perokorpi och Servin röstade för ändringsförslaget.

Efter omröstningen beslutade välfärdsområdesstyrelsen föreslå att välfärdsområdesfullmäktige godkänner grundavtalet för HUS-sammanslutningen enligt utkastet.

Övriga ärenden på föredragningslistan och tillläggslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.