Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområdes­fullmäktige inleder utarbetandet av välfärdsområdes­strategin

En av välfärdsområdesfullmäktiges viktigaste uppgifter är att besluta om en strategi för välfärdsområdet. Ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde inleder utarbetandet av välfärdsområdesstrategin vid sitt seminarium på fredagen 8.4.

– Välfärdsområdesstrategin har stor betydelse för beslutsfattande inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i Östra Nyland långt in i framtiden. Strategin styr tyngdpunkterna i välfärdsområdets verksamhet enligt invånarnas behov i området och berättar i vilken riktning man ska utveckla tjänsterna, konstaterar välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Heikki Vestman.

För välfärdsområden har uppställts riksomfattande mål som statsrådet fastställer vart fjärde år. Varje välfärdsområde konkretiserar sina egna mål och den gemensamma visionen i strategiarbetet. Information som sammanställts om nuläget gör det möjligt att i strategin fastställa tydliga prioriterade områden som ska styra verksamheten. Med tanke på strategin är det också centralt med prognostisering som bygger på kunskap om förändringarna i servicebehovet. 

Utgångspunkten är de lokala invånarnas behov

Utgångspunkten för strategin för Östra Nylands välfärdsområde är invånarna i de sju kommunerna i området och deras välfärd. Som en del av beredningsarbetet för välfärdsområdet har man sammanställt ett informationspaket för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige om regionens särdrag, befolkningens välfärd och hälsa samt servicebehov.

Också invånarnas, personalens och andra intressentgruppers deltagande i planeringen av välfärdsområdet har från första början ansetts vara viktigt vid beredningen, och de har bjudits in att delta i och komma med idéer om välfärdsområdets strategi.

– I februari samlade vi genom en öppen enkät svar från invånarna och personalen om framtiden för välfärdsområdet. Vi har också sammanställt bakgrundsmaterial av invånarnas önskemål och idéer som ledamöterna börjar bearbeta i seminariet under ledning av experter, berättar tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Beredningen av strategin fortsätter långt in på hösten

Planeringen av strategin fortsätter i välfärdsområdesfullmäktiges verkstäder under de närmaste månaderna.  Målet är att välfärdsområdesfullmäktige kan godkänna välfärdsområdesstrategin i september 2022.

I välfärdsområdesstrategin samlas i första fasen områdets långsiktiga mål med beaktande av välfärdsområdets ekonomiska ramvillkor.  Därefter ska man planera en servicestrategi för social- och hälsovården som fastställer hur tjänsterna ska tillhandahållas i välfärdsområdet.  För räddningsväsendets del är beslutet om servicenivån ett motsvarande dokument.