Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 31.3.2022

HPK Palvelut Oy

Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stad har bildat ett gemensamt bolag för stödtjänster som ägs gemensamt. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslag att välfärdsområdet godkänner det leveransavtal om stödtjänster som ingås med HPK Palvelut Oy. Genom detta beslut förbinder man sig inte till avtalet utan man ska underteckna ett separat avtalsdokument.

Vikariat som tf. välfärdsområdesdirektör

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslag att Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, som deltar i beredningen av välfärdsområdet, väljs till första vikarie för tf. välfärdsområdesdirektören. Räddningsdirektör Peter Johansson från Räddningsverket i Östra Nyland, som deltar i beredningen av välfärdsområdet, väljs till den andra vikarien för tf. välfärdsområdesdirektören.

Inrättande av tjänster som sektordirektörer

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå till välfärdsområdesfullmäktige att tjänsterna som social- och hälsovårdsdirektör och räddningsdirektör inrättas till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare. Välfärdsområdesstyrelsen godkände SFPs ändringsförslag att språkkunskapskraven till tjänsterna är goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Godkännande av bokslutet för 2021

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslag godkänna och underteckna bokslutet för 2021 och förelägga bokslutet för välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 58 484,82 euro överförs till över- och underskottskontot för tidigare räkenskapperioder i balansräkningen. Välfärdsområdesstyrelsen ger bokslutet för revisorn före fullmäktiges behandling och förelägga bokslutet för revisionsnämndens behandling.