Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vill du klaga över ett missförhållande i välfärdsområdets tjänst?

Du har rätt att till välfärdsområdet lämna en anmärkning om ett missförhållande som konstaterats.

Anmärkning

Du har rätt att till välfärdsområdet lämna en anmärkning om ett missförhållande som konstaterats. Innan en anmärkning görs lönar det sig att reda ut saken tillsammans med den aktören som gett vården eller fattat beslutet.

Gör så här

Anmärkningen kan vara fritt formulerad och den ska lämnas undertecknad till välfärdsområdets registratorskontor.

Anmärkningen kan lämnas förutom av klienten eller patienten även av en anhörig, annan närstående eller laglig företrädare. Verksamhetsenheten ska informera klienterna och patienterna om rätten att lämna en anmärkning och avfatta anmärkningen så enkelt som möjligt. En anmärkning ska i regel framföras skriftligt, men av särskilda skäl kan den också lämnas muntligt.

Social- och patientombudet hjälper vid behov till med att avfatta anmärkningen.

Välfärdsområdet ska skriftligen besvara en anmärkning inom skälig tid, dvs. cirka fyra veckor. Det går inte att anföra besvär över en anmärkning, men om du är missnöjd med det svar som du fått på din anmärkning, kan du anföra klagan över ärendet hos Regionförvaltningsverket.

Östra Nylands välfärdsområde, Registratorskontoret

Öppet vardagar kl. 9-15

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheimgatan 20 K, 3. våningen, 06100 Borgå

Krypterad e-post

Registraturen tar emot administrativa ärenden, såsom påminnelser, klagomål och begäran om information. Skicka inte känslig information eller personuppgifter per e-post. Instruktioner för att skicka krypterad e-post finns ovanför under krypterad e-post. Kontakta din hälsostation till exempel då du bokar eller avbokar tider, förnyar recept, i ärenden gällande utdelning av förbrukningsartiklar, byte av hälsostation och då du sköter ärenden för någon annan. Angående utkomststödssansökan, var i kontakt med vuxensocialarbetet.

Klienten och patienten har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket eller i särskilda fall Valvira. Det är att rekommendera att en anmärkning lämnas till välfärdsområdet innan ett klagomål anförs. Om en anmärkning inte görs kan det hända att tillsynsmyndigheten skickar klagan till välfärdsområdet som en påminnelse.

Till Regionförvaltningsverket kan anföras klagomål i följande ärenden

 • hälso- och sjukvård
 • socialvård
 • undervisningsväsendet
 • småbarnspedagogik
 • tillgänglighet
 • miljöhälsovård i kommunen
 • räddningsverkets verksamhet
 • renskötsel
 • kommunförsöket för främjande av sysselsättningen
 • övrig kommunal verksamhet
 • annan välfärdsområdesverksamhet

Regionförvaltningsverket har inte behörighet att undersöka klagomål som gäller Folkpensionsanstaltens (FPA), Polisens, utsökningsmyndighetens, advokaters, åklagares, intressebevakares eller skattemyndighetens verksamhet.

Anför klagomål om hälso- och sjukvård hos Valvira endast om du misstänker att ett vårdfel har lett till patientens död eller svåra bestående handikapp. Också ett klagomål som gäller lagenligheten hos Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) verksamhet kan anföras hos Valvira.

Av socialvårdens klagomål hör riksomfattande, betydande och vittsyftande ärenden till Valvira samt klagomål som gäller tjänster som tillhandahålls på två eller flera regionförvaltningsverks område.

Om du anför ett klagomål hos Valvira, men ärendet inte hör till Valvira, överförs klagomålet av myndigheten till Regionförvaltningsverket. Detta fördröjer behandlingen av ärendet, varför det rekommenderas att ett klagomål lämnas till rätt instans.

Man kan vända sig till riksdagens justitieombudsman om man misstänker att myndigheten eller tjänstemannen inte har iakttagit lagen eller fullgjort sina skyldigheter eller om den klagande misstänker att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts på behörigt sätt.

Ett klagomål kan anföras i ett ärende som gäller den som lämnar klagomålet, men man kan också anföra klagan på någon annans vägnar eller tillsammans med andra. Då är det bra att bifoga fullmakt. Anonyma klagomål undersöks inte.

Justitieombudsmannen undersöker ett klagomål, om det på basis av klagomålet finns skäl att misstänka att en myndighet har handlat lagstridigt eller om justitieombudsmannen av någon annan orsak anser att det finns skäl till det.

Undersökningen av klagomålet är avgiftsfri. Målet för behandlingstiden för klagomålsärenden är högst ett år. Om klagomålet inte leder till en egentlig undersökning, ges i allmänhet ett svar inom tre månader.

Justitieombudsmannen behandlar i allmänhet inte klagomål som gäller ärenden som är äldre än två år.