Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Du har rätt till en vårdplan och en klientplan

Hälso- och vårdplanen är ett verktyg för planmässig vård av kroniker och äldre patienter.
Klient- eller serviceplanen är en verksamhetsplan mellan klienten och den som tillhandahåller socialvården.

Hälso- och vårdplan

Hälso- och vårdplanen är ett verktyg för planmässig vård av kroniker och äldre patienter.

Hälso- och vårdplanen utgår från patientens egna behov, mål och resurser och den utarbetas alltid tillsammans med patienten. Vi hoppas att även närstående deltar i utarbetandet av planen. En del av planen kan vara patientens vårdvilja.

I planen antecknas patientens väsentligaste sjukdomar och besvär, behandlingen av dem, vårdens målsättning och en beskrivning av patientens funktionsförmåga. I planen förutses omständigheter som åldrandet och utvecklingen av grundsjukdomar medför och hur patienten i dessa situationer önskar bli vårdad. I hälso- och vårdplanen antecknas även de saker som sköts av patienten själv eller de anhöriga.

Hälso- och vårdplanen hjälper alla yrkesutbildade personer som deltar i vården att uppfatta helhetssituationen och agera så att vården motsvarar patientens individuella behov och önskemål.

Hälso- och vårdplanen utarbetas skriftligen. Den lämnas till patienten och sparas som en del av patientens patientdata.

Hälso- och vårdplanen för äldre ska utarbetas eller uppdateras när

Klient- och serviceplan

Enligt klientlagen ska det vid tillhandahållandet av socialvård utarbetas en service-, vård-, rehabiliterings- eller någon annan motsvarande plan, om det inte är fråga om tillfällig rådgivning och handledning eller om det inte annars är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. Planen ska utarbetas tillsammans med klienten, om det inte finns uppenbara hinder för det.

Klient- eller serviceplanen är en verksamhetsplan mellan klienten och den som tillhandahåller socialvården. Planen är inte ett förvaltningsbeslut som fattats av en myndighet och inte ens som undertecknad en juridiskt bindande plan. Det uppstår ingen direkt rätt för klienten att kräva de tjänster och stödåtgärder som ingår i planen.

Oftast söks tjänster och stödåtgärder genom en separat ansökan eller en ansökan till exempel genom ett telefonsamtal. Kontrollera att ansökan om service har lämnats av din socialarbetare. Klient- eller serviceplanen fungerar som grund och motivering för de tjänster som beviljas. I brådskande situationer kan det vara nödvändigt att bevilja en tjänst innan service – eller kundplanen görs upp.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Planen ska ses över om det sker förändringar i servicebehovet eller i förhållandena för personen med funktionsnedsättning samt vid behov också i övrigt. I planen ska ingå ett omnämnande av hur ofta planen revideras och av de omständigheter som föranleder en översyn av serviceplanen. Planen bedöms på nytt ifall det i klientens omständigheter eller servicebehov sker sådana förändringar som kräver att en ny bedömning görs i fråga om de tjänster eller stödåtgärder som ska ordnas.

Tidsintervallet för justering påverkas av den individuella livssituationen och förändringar i livet hos en person med funktionsnedsättning. En personen med funktionsnedsättning har alltid rätt att be om justering av planen.

Vanligen är det motiverat att se över planen med 2–3 års mellanrum. I fråga om åtgärder som främjar självbestämmanderätten enligt specialomsorgslagen ska planen dock ses över med sex månaders mellanrum.

Den nya lagstiftningen om funktionshindersservicen har flyttats till att träda i kraft 1.1.2025.

Barnskyddets klientplan

För barn som är klienter inom barnskyddet ska en klientplan utarbetas. En klientplan ska utarbetas oberoende av om barnet är inom öppenvård, vård utom hemmet eller eftervård. En välgjord plan är ett styrdokument för barnskyddsarbetet.

Planen ska utarbetas och ses över tillsammans med barnet, barnets vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare, om det inte finns uppenbara hinder för detta. Planen utarbetas och justeras vid behov i samarbete med föräldern, någon annan person som ansvarar för vården och fostran av barnet eller någon som står barnet nära samt en aktör som på ett centralt sätt deltar i vården av barnet.

Utgångspunkten för klientplanen är samarbete med klienten, men den ska i sista hand utarbetas även i sådana fall där parterna inte vill delta i utarbetandet av planen eller rentav motsätter sig att den görs upp. Om planen utarbetas i samarbete, men överenskommelse inte nås om alla frågor, ska avvikande åsikter antecknas i planen.