Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Intressebevakning och uträttande av ärenden för en annan person

Här lyfts fram information om hur du kan uträtta ärenden för en annan person.

Vid vården av en minderårig patient ska patientens åsikt beaktas när det är möjligt med hänsyn till patientens ålder och utvecklingsnivå. I lagen fastställs inga fasta åldersgränser, utan avgörandet ska alltid göras från fall till fall. En läkare (eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården) avgör om den minderåriga med beaktande av ålder och utvecklingsnivå har förmåga att själv besluta om vården i fråga. Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär.

I praktiken ska 12-åringar höras och deras åsikter beaktas, rätten till självständigt beslutsfattande bestäms av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (Patientlagen, 24 § i mentalvårdslagen).

En minderårig som har förmåga att själv besluta om sin vård vårdas i samförstånd med honom eller henne som även har rätt att avvisa begäran om vård. En minderårig som har självbestämmanderätt beslutar själv om utlämnande av patientuppgifter i fråga och kan också förbjuda att uppgifter lämnas ut till hans eller hennes vårdnadshavare (men kan inte förbjuda barnskyddsanmälan).

Om en minderårig på grund av sin ålder och utvecklingsnivå inte kan besluta om sin vård, ska han eller hon vårdas i samförstånd med dennes föräldrar eller vårdnadshavare. Då har föräldrarna rätt att få patientuppgifter om sina barn.

Föräldrar eller vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda vård som behövs för avvärjande av fara som hotar en minderårig patients liv eller hälsa (9 § 3 mom. i patientlagen). På denna grund kan föräldern eller vårdnadshavaren inte heller förbjuda utlämnande av patientuppgifter om barnet ur det riksomfattande Patientdataarkivet.

En minderårig kan i MittKanta själv se sina egna hälsouppgifter och elektroniska recept om han eller hon har egna bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniska identitetskort för identifiering.

En anteckning om bedömning av en minderårigs beslutsförmåga i patientdatasystemet används i en del av patientdatasystemen inom Östra Nylands välfärdsområde. Registreringen gäller ett visst besök/en viss vårdperiod (servicehändelse) och/eller recept/recept, eftersom beslutsförmågan alltid bedöms i förhållande till det ärende som behandlas vid tidpunkten i fråga.

Barn eller unga i vilken ålder som helst kan tillåta eller förbjuda att deras patientuppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna, om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har bedömt att han eller hon kan sköta sitt eget ärende. Principen för verksamheten är att när en minderårig enligt uppskattning saknar förmåga att fatta beslut, lämnas vårduppgifterna ut till vårdnadshavarna inom hälso- och sjukvården eller på apoteket, och de visas också via MittKanta.

När det har bedömts att en minderårig förmår besluta om sin vård, visas för vårdnadshavarna i Mittkanta de uppgifter som den minderåriga vill att de egna vårdnadshavarna ska kunna se. När en minderårig som bedömts vara beslutsförmögen förbjuder att uppgifter lämnas ut till dess vårdnadshavare, kan uppgifter som hänför sig till skötseln av ärendet inte visas i MittKanta eller lämnas ut på något annat sätt till vårdnadshavarna för den minderåriga. Inte heller för den som har rätt att få uppgifter (såsom en förälder som inte är vårdnadshavare för en minderårig) visas förbjudna uppgifter i MittKanta.

Om den minderårige har uträttat ärenden inom hälso- och sjukvården och uppgifterna inte syns i Mina Kanta-sidor, kan vårdnadshavaren kontakta den enhet där den minderåriga har uträttat sina ärenden. Det lönar sig att diskutera med den minderåriga innan du kontaktar oss, om man inom hälso- och sjukvården diskuterade, huruvida uppgifterna ska visas för föräldrarna.

När en person inte själv kan sköta sin angelägenhet till exempel på grund av sjukdom eller skada, måste man söka en lösning på hur hans eller hennes angelägenheter sköts för personens räkning. Om en myndig patient t.ex. på grund av en mental störning, utvecklingsstörning eller av någon annan orsak inte förmår besluta om sin vård, ska patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående höras innan ett viktigt vårdbeslut fattas för att klarlägga vilken vård som bäst motsvarar patientens vilja.

Patientens lagliga företrädare kan vara t.ex. en förmyndare eller en person som patienten befullmäktigat, medan nära anhöriga främst hör till patientens närmaste familjekrets (make, föräldrar, barn, syskon).

En närstående kan sköta någon annans ärenden med hjälp av bemyndigandet Suomi.fi

En myndig och bemyndigad person kan uträtta ärenden för en annan vuxen person på MittKanta, om personen är bemyndigad att göra det. E-tjänster baserar sig på en Suomi.fi fullmakt.

Patientuppgifter utgör sekretessbelagda uppgifter som inte får lämnas ut till utomstående utan patientens samtycke eller en lagbestämmelse som berättigar till utlämnande. Även patientens anhöriga är utomstående, och patientuppgifter kan i allmänhet inte heller lämnas ut till dem utan patientens samtycke.

Om en myndig patient inte förmår besluta om sin vård t.ex. på grund av mentala störningar, utvecklingsstörning eller av någon annan orsak, ska patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående höras innan ett viktigt vårdbeslut fattas för att klarlägga hurdan vård som bäst motsvarar patientens vilja. För vården ska då inhämtas samtycke av patientens lagliga företrädare, anhöriga eller annan närstående person. För att en sådan person ska kunna bedöma om samtycke ges, har personen rätt att få de uppgifter om patientens hälsotillstånd som behövs för hörandet och samtycket.

Begäran om uppgifter medelst en fullmakt

Fullmakten ska innehålla​

  • uppgifter om fullmaktsgivaren och den befullmäktigade​
  • uppgift om vad fullmakten gäller ​
  • fullmaktsgivarens underskrift, namnförtydligande och datum

E-tjänster: Den befullmäktigade identifierar sig på välfärdsområdets elektroniska blankett och lämnar med den en begäran om insyn i personuppgifter eller en begäran om rättelse av personuppgifter på fullmaktsgivarens vägnar. Den befullmäktigade ska bifoga sin fullmakt till begäran.​

Uträtta ärendet på ort och ställe eller skriftligen: Den befullmäktigade företer sin fullmakt på registratorskontoret och styrker sin identitet. Den befullmäktigade fyller i blanketten för begäran om insyn i personuppgifter eller blanketten för begäran om rättelse av personuppgifter och bifogar fullmakten till begäran.​

Om någon annan ansöker om ditt läkemedel på apoteket, ska han eller hon ha med sig ditt recepts patientanvisning eller FPA-kortet. Vid uträttande av ärendet med FPA-kortet ska sökanden känna till uppgifterna om det läkemedel som ska hämtas.

För skötseln av andra ärenden som hänför sig till receptet på apoteket krävs en elektronisk fullmakt för apoteksärenden via Suomi.fi eller en ifylld och undertecknad fullmakt för receptet. För patientsäkerheten och dataskyddet fås blanketter endast från apoteken, hälso- och sjukvården och FPA:s serviceställe.

När du uträttar ärenden med fullmakt ska sökanden känna till din personbeteckning.

En annan person kan med fullmakt på apoteket

  • ta reda på vilka läkemedel du använt
  • be om en sammanfattning av de läkemedel som du använder
  • begära att ditt recept ogiltigförklaras när du inte längre behöver läkemedlen
  • begära att recept förnyas