Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Information om uträttande av ärenden

Här lyfts fram information om kundtjänst som är gemensam för flera av social- och hälsovårdssektorns enheter.

Bland alla hälsovårdscentraler i landet har du rätt att välja den, där du upplever att du har tillgång till alla primärvårdstjänster. Om du byter vårdplats, ska du göra en skriftlig anmälan till både den nuvarande och den nya vårdplatsen.

Valfrihet inom offentlig hälsovård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du rätt att av landets alla hälsovårdscentraler välja den där du får icke brådskande primärvårdens tjänster. Ditt val kan gälla alla tjänster eller tillfälliga tjänster enligt din vårdplan i den tillfälliga kommunen.

Byte av alla hälso- och sjukvårdstjänster

När du väljer en annan kommun som ansvarar för din primärvård gäller valet alla icke brådskande primärvårdstjänster. Primärvårdstjänsterna omfattar öppna sjukvårdstjänster, hälsorådgivning och -undersökningar, munhälsovård, rådgivningstjänster, rehabilitering inom öppenvård, utdelning av vårdartiklar, mentalvårds- och missbrukstjänster samt screeningar enligt de riksomfattande programmen.

Med ett val väljer du alltså ”hela paketet”. Det går alltså inte att spjälka upp valet i delar och plocka ut enskilda tjänster bland dessa.

Valet är bindande för minst ett år

Ditt val kan gälla bara en hälsostation åt gången och valet är bindande för minst ett år. Du kan alltså göra ett nytt val tidigast om ett år efter det föregående valet. Den hälsostation du väljer har vårdansvaret tills du meddelar om ett nytt byte.

Kom ihåg att kontrollera dina bokade tider

Dina tidigare bokade tider överförs inte automatiskt till den nya hälsostationen eller inställs i samband med bytet. Du bör observera att hälsostationen tar ut en avgift enligt prislistan för outnyttjad tid som inte avbeställts.

Valet gäller inte skolhälsovård, studerandehälsovård eller långvarig anstaltsvård. Kommunen har inte heller en skyldighet att ordna hemvård utanför det egna området.

Reseersättningar enligt det närmaste vårdplatsen

Om du väljer en hälsovårdscentral utanför din hemkommun kan FPA bevilja en reseersättning högst för de kostnader som uppstår för resan till den närmaste hälsocentralen där du kan få den vård du behöver.

Behov av vård i tillfällig kommun

Om du på grund av exempelvis arbete, fritid, en nära anhörig eller någon annan motsvarande orsak regelbundet eller under en längre tid vistas på en annan ort, kan du utnyttja hälsotjänster enligt din vårdplan också utanför den kommun som har vårdansvaret, i den tillfälliga kommunen.

Gör bytet av vårdplats med en skriftlig anmälan

Sänd din anmälan både till den nuvarande och den blivande hälsovårdscentralen. Vårdansvaret övergår till den valda hälsovårdscentralen senast tre veckor efter det att anmälan har kommit in. Byte av hälsostation är ett personligt val, så alla familjemedlemmar ska vid behov göra en egen anmälan.

Specialiserad sjukvård

När läkaren eller tandläkaren bedömer att du är i behov av specialiserad sjukvård kan du välja i vilken kommunal enhet för specialiserad sjukvård du får vård. Vårdplatsen ska väljas i samförstånd med läkaren eller tandläkaren som skrivit remissen

På Mina Kanta-sidor kan du läsa de uppgifter om din hälsa som olika enheter inom hälso- och sjukvården har sparat. Här hittar du dina elektroniska recept och kan ge samtycke till eller förbjuda att dina uppgifter lämnas ut. På Mina Kanta-sidor kan du också spara ditt livstestamente och ge samtycke till organdonation.

Mina Kanta-sidor är en del av Kanta-tjänsterna. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller med ett chipförsett identitetskort.

De elektroniska recepten ingår i Kanta-tjänsterna. De flesta recept skrivs numera ut i elektronisk form. Du kan kontrollera och förnya dina recept i Omakanta-tjänsten. Där kan du se hur länge dina eRecept är i kraft och hur mycket läkemedel du har kvar att ta ut. Du kan också printa ut ett sammandrag av dina recept.

Kanta-tjänsterna utgör en helhet av offentliga elektroniska tjänster, i vilka ingår Elektroniska recept, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och informationshanteringstjänst samt webbtjänsten Omakanta.

Patiendataarkivet ingår i Kanta-tjänsterna. Det är en gemensam databas för de finländska hälso- och sjukvårdsenheterna. I databasen lagras patientdata från enheternas egna datasystem. Lagring av data förutsätter patientens samtycke. Överlåtelsen av patientdata kan begränsas genom förbud.

Tack vare patientdataarkivet är patientuppgifterna tillgängliga vid de hälso- och sjukvårdsenheter som behöver dem för att kunna vårda patienten på bästa möjliga sätt. Du kan också själv ta fram dina patientdata och besluta om samtycke eller förbud via den elektroniska Omakanta-tjänsten.

Kanta-tjänsterna utgör en helhet av offentliga elektroniska tjänster, i vilka ingår Elektroniska recept, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och informationshanteringstjänst samt webbtjänsten Omakanta.

Du kan ge fullmakt åt en annan person att uträtta ärenden på dina vägnar hos Östra Nylands välfärdsområde. Fullmakten görs elektroniskt via portalen Suomi.fi.

Social- och hälsovårdens dokument och uppgifterna i dem ska hemlighållas. Dokument och deras innehåll får inte lämnas ut till utomstående, om inte personen i fråga har gett sitt samtycke till det. Med utomstående avses personer som inte vid verksamhetsenheten eller på uppdrag av den deltar i vården av patienten eller i andra uppgifter i samband med vården.

Socialvårdens klient- och patientuppgifter samlas i register som upprätthålls av Östra Nylands välfärdsområde.

Enligt 18 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården har klienten rätt att få veta vem som har använt klientens registeruppgifter samt grunden för användningen. Klienten får inte använda eller lämna logguppgifterna vidare för något annat ändamål. Man kan begära logguppgifterna med hjälp av blanketten nedan.

Inlämning av begäranden

Begäranden om logguppgifter sänds per post till adressen Östra Nylands välfärdsområde Registraturen Mannerheimgatan 20 K, 06100 Borgå.