Till Innehållet

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Om du har varit arbetslös i mer än ett år eller om du är under 25 år gammal och har varit arbetslös i sex månader och om flera saker försvårar dina möjligheter att hitta sysselsättning, kan TYP vara rätt service för dig. Vi främjar din sysselsättning, livshantering, upprätthållandet av din arbetsförmåga och din rehabilitering till arbete tillsammans med dig och ditt nätverk.

TYP är en gemensam verksamhetsmodell för arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdet och FPA. Vi betjänar arbetssökande som har varit arbetslösa under en längre period. 

Vid TYP utreder vi hurdana individuella hinder och förutsättningar för sysselsättning du har. Vi planerar en servicehelhet som stöder just dig. Via TYP får du tillgång till de offentliga arbetskrafts-, social-, hälso- och rehabiliteringstjänster som du behöver. 

TYP-servicen är avgiftsfri. 

Så här fungerar TYP 

Du kommer till servicen med hänvisning från flera instanser. Du kan även söka dig direkt till servicen. Om du blev intressera, ska du kontakta din kontaktperson vid TE-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning, inom välfärdsområdet, FPA eller kommunen. 

Kartläggningsperiod 

Ditt klientskap vid TYP börjar med en kartläggningsperiod (max. 3 mån.). Under denna tid träffar du arbetstagare vid välfärdsområdet eller TE-byrån, och vid behov även FPA:s eller kommunens sakkunniga. Servicen omfattar även en hälsokontroll för arbetslösa. 

Under kartläggningsperioden utreder vi din situation och behovet av service på så bred basis som möjligt. I slutet av perioden uppgör du tillsammans med välfärdsområdets anställda och arbetskraftsmyndigheten en sektorsövergripande sysselsättningsplan. 

Sektorsövergripande sysselsättningsplan 

I sysselsättningsplanen kommer vi överens om mål och service. Genomförandet av din plan följs upp med cirka tre månaders mellanrum eller vid behov under hela ditt TYP-klientskap. Planen justeras då för att motsvara dina eventuellt förändrade behov. 

Våra verksamhetsprinciper 

Grunden till vår verksamhet utgörs av klientorientering och individualitet. Vi betjänar dig med ett flexibelt, positivt och lösningsorienterat sätt.Vår service är individuellt skräddarsydd efter dina behov och utgångspunkten är dina önskemål, resurser, styrkor och intresseområden. 

Lagstiftning med anknytning till TYP 

Telefonservice