Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Webbplatsen för långtidssjukdomar innehåller information om hur sjukdomen sköts och regelbundna kontroller

På webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde finns nu ett nytt avsnitt om långtidssjukdomar. Webbplatsen för långtidssjukdomar är en självbetjäningskanal, där du kan söka information om behandling av sjukdomar och regelbundna kontroller. 

Östra Nylands välfärdsområde har tagit ett betydande steg i att förenhetliga vårdvägarna för långtidssjukdomar. Den första fasen är nu avslutad och alla hälsostationer i området följer gemensamma riktlinjer för regelbundna kontroller av kroniska sjukdomar. Förenhetligandet av vårdstigarna är en del av en större strävan att erbjuda konsekventa och högklassiga tjänster till alla våra kunder. 

Avsnittet om långtidssjukdomar på välfärdsområdets webbplats är kundernas självbetjäningskanal där du kan söka information om vård av sjukdomar och regelbundna kontroller. För varje långtidssjukdom finns information om intervallen mellan de regelbundna kontrollerna, hur kontrollen genomförs, vilka hemmätningar som behövs och vilka tester som ska fyllas i, samt en länk till anvisningar för egenvård och mer information om sjukdomen. 

”Invånarrådet har utvärderat webbplatsen och gett värdefull feedback för att förbättra användarvänligheten. Invånarrådets betyg på påståendet ”Jag skulle kunna använda den här webbsidan” var imponerande 4,3 av 5, vilket visar att webbplatsen lyckats med sitt mål att vara intuitiv och lätt att använda”, säger Heidi Hovisilta, tf. vårdchef för Östra Nylands välfärdsområde. 

Regelbundna kontroller viktiga vid sjukdomsuppföljning

Regelbunden kontroll av en långtidssjukdom är en regelbunden uppföljning av sjukdomen som bidrar till att upprätthålla välbefinnandet och säkerställa att vården är adekvat. Regelbundna kontroller är viktiga för att man ska kunna följa upp sjukdomens tillstånd och vid behov göra ändringar i vårdplanen. Genom regelbunden uppföljning kan man säkerställa att sjukdomen hålls under kontroll och att nödvändiga åtgärder kan vidtas i tid. 

Den regelbundna kontrollen genomförs beroende på sjukdom antingen via HyVä-digis chatt på välfärdsområdets digitala social- och hälsocentral, per telefon eller genom ett fysiskt besök på hälsostationen. Den digitala tjänsten HyVä-digi gör det möjligt att genomföra regelbundna kontroller även på kvällar och lördagar. 

Även om digitala tjänster erbjuder ett nytt sätt att behandla sjukdomar, få information och stöd, ersätter de inte de traditionella hälsostationstjänsterna utan kompletterar dem. De är särskilt användbara för kunder som har möjlighet och kapacitet att använda digitala tjänster och ger dem ytterligare ett sätt att följa vårdvägen. 

Vårdvägar för långtidssjukdomar utvecklas i Finlands program för hållbar tillväxt. 

Bekanta dig med webbsidan: Regelbunden uppföljning av långvariga sjukdomar