Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 2.5.2024

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte 2.5.2024 att anteckna för kännedom den första delårsrapporten för år 2024 och sända den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige samt nämnderna. Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen att beredningen av åtgärderna i produktivitetsprogrammets korg B och C inleds och förs till välfärdsområdesstyrelsen för behandling 16.5.2024. 

Under perioden januari – mars 2024 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 10,7 miljoner euro, vilket är 24 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna förväntas underskrida budgeten med 1,3 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna uppgick i januari – mars 2024 till 112,6 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budgeten var 25 procent. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budgeten är 23 procent, vilket visar att tillgången på egen personal fortfarande inte uppnår planerad nivå. På grund av svårigheter att rekrytera personal har man tytt sig till ökad användning av köpta tjänster och inhyrd arbetskraft. Köp av kundtjänster genomfördes i början av året till 26 % och hyrd personal till 82 % av budgeten. Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten med 10,1 miljoner euro. Kostnader för köpta tjänster beräknas överskrida budgeten med 25,4 miljoner euro. Enligt prognosen kommer 11,0 miljoner euro mer än vad som budgeterats att användas för köp av kundtjänster och 15,5 miljoner euro mer än vad som budgeterats för hyrd arbetskraft. Verksamhetskostnaderna beräknas i sin helhet överskrida budgeten med sammanlagt 13,4 miljoner euro.

Årsbidraget uppskattas stanna vid -28,7 miljoner euro. Efter avskrivningar uppskattas resultatet för räkenskapsperioden vara -30,5 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott uppskattas att bli 14,7 miljoner euro större än den ursprungliga budgeten.

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade förändringsprogrammets delårsrapport till kännedom och förde en remissdebatt om hur produktivitetsprogrammet framskrider. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också att inleda ett pilotförsök med lojalitetspeng för att minska driftskostnaderna för hyrd arbetskraft inom följande personalgrupper: 

  1. Gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster: munhygienister, avdelningarnas vårdpersonal och talterapeuter
  2. Tjänster för äldre: vårdpersonal inom hemvården 
  3. Familje- och socialtjänster: skolpsykologer 

Lojalitetspenningens storlek är 500 euro per person i ovan nämnda personalgrupper och summan betalas tre gånger under innevarande år. Kostnaderna är sammanlagt 651 000 euro.  Lojalitetspenningen betalas till dem som har en fast anställning och till dem som rekryteras till en fast anställning, samt till dem som har eller rekryteras till ett tidsbegränsat anställningsförhållande som varar längre än ett år. För deltidsarbetare betalas summan i förhållande till arbetstiden.

Försöket är tidsbestämt och slutar 31.12.2024. Försökets effekter bedöms i samband med uppföljningen av utvecklingen av kostnaderna för hyrd arbetskraft och effekterna rapporteras till välfärdsområdesstyrelsen.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.