Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Västra och Östra Nylands välfärdsområden samarbetar för att upphandla en helhetslösning för kund- och patientdatasystem för sina respektive områden.

Både Västra Nylands välfärdsområde och Östra Nylands välfärdsområde har behov av att förenhetliga sina kund- och patientdatasystem.

Välfärdsområdena kommer att skaffa en enhetlig helhetslösning för kund- och patientdatasystem för sina respektive områden. Gemensam upphandling förbättrar resursanvändningen och ökar leverantörernas intresse för att delta i processen.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade om den gemensamma upphandlingen tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde i december 2023

Upphandlingsannonsen för kund- och patientdatasystemet publicerades 27.3.

Före offentliggörandet av upphandlingen genomfördes en marknadsundersökning. I början av februari publicerades en begäran om information om upphandlingen, vilket resulterade i att 4 leverantörer anmälde sig till kartläggningen.

Målet är en enhetlig systemhelhet

Välfärdsområdenas nuvarande systemstruktur är splittrad, vilket orsakar flera utmaningar i verksamheten och informationshanteringen. I Västra Nyland har vi elva separata kund- och patientdatasystem. I Östra Nyland finns det åtta olika system eller systemversioner, och för verksamhetsstyrningen/optimeringen av hemvården finns tre system.

Syftet med upphandlingen är att skapa en kund- och patientdatasystemshelhet som stöder primärvårdens, socialvårdens och munhälsovårdens verksamhet. Östra Nylands välfärdsområde har också som mål att förenhetliga verksamhetsstyrningen och optimeringssystemen för hemvården.

” En högklassig, användbar och kostnadseffektiv kund- och patientdatasystemhelhet är ett sätt att främja servicens jämlikhet som är förenlig med målen i välfärdsområdets strategi och som gör vardagen smidigare för experterna inom social- och hälsovården. Syftet med upphandlingen är att skapa effektiva förutsättningar för kunskapsbaserad ledning och minska överlappande kostnader för informationssystem”, säger direktör för digitala tjänster på Västra Nylands välfärdsområde, Tommi Kuukka.

Det är fråga om en omfattande upphandling vars värde överstiger EU:s tröskelvärde. Målet är att det framtida kund- och patientdatasystemet ska vara mer kostnadseffektivt än de nuvarande systemen.

Genomförandet av kund- och patientdatasystemhelheten är uppdelad i två huvudfaser

Vårt mål är att konkurrensutsättningen av informationssystemet i slutet av 2024 mynnar ut i ett avtal. Därefter fortsätter vi till att införa det nya systemet. I den första fasen av införandet är målet att uppnå en snabb och kostnadseffektiv regional harmonisering av systemen. I den andra fasen siktar man på att genomföra ett bredare utvecklingsarbete med system som är kopplade till kund- och patientdatasystemet, såsom integrationen av den digitala serviceplattformen.

”I samband med social- och hälsovårdsreformen är förenhetligandet av de olika kund- och patientdatasystem som överförs till välfärdsområdet avgörande för att kunna utveckla smidiga vårdstigar, enhetliga arbetsprocesser och digitala tjänster för invånarna på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Upphandlingen är en grundpelare i utvecklingen av tjänsterna i Östra Nyland”, förklarar digitaldirektören för Östra Nylands välfärdsområde, Tommi Karttaavi.