Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnmden för ordnande av tjänster 06.03.2024

Godkännande av social- och hälsovårdens samt nämnden för ordnande av tjänsters och individsektionens dispositionsplaner för år 2024

Nämnden godkände dispositionsplanerna.

Social- och hälsovårdens bokslut för år 2023

Nämnden antecknade för kännedom bokslutet för år 2023, som bifogats till hela välfärdsområdets verksamhetsberättelse.

Situationsuppdatering av den centraliserade hjälpmedelscentralen

Den centraliserade hjälpmedelscentralens hyresavtal för Östra Nylands välfärdsområde har ingåtts och den kommer att vara belägen på adressen Kungsvägen 1, Borgå. Lokalerna anpassas för mottagning, underhåll och lagring av hjälpmedel samt för kundservice. Målet är att effektivisera hjälpmedelshantering och erbjuda omfattande hjälpmedelstjänster i regionen. Förändringarna påverkar även placeringen av personal och kundservicearrangemang. Nämnden godkände verksamhetsmodellen.

Också de övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.