Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vape- och nikotinprodukter – Vad bör vårdnadshavare veta?

Enheten för främjande av välfärd och hälsa inom Östra Nylands välfärdsområde ordnade i slutet av november tillsammans med de andra välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors stad ett gemensamt webbinarium om ämnet vape- och nikotinprodukter.

På webbinariet berättade Elina Hartikainen, sakkunnig inom hälsofrämjande från Cancerorganisationerna och kommissarie Hannu Väänänen från polisinrättningen i Västra Nyland om hälsoriskerna med elektroniska cigaretter och nikotinprodukter samt om bland annat våldssituationer som har att göra med försäljning.

Webbinariet samlade samman nästan 600 åhörare och ämnet väckte många frågor, den gemensamma oron för barns och ungas ökade användning av elektroniska cigaretter är verklig. Genom närvaro och öppen växelverkan kan var och en av oss stöda barn och unga i en föränderlig miljö.

Inspelningen av webbinariet har nu publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal(förflyttning till en annan tjänst) och den är tillgänglig för alla. Nedan finns en sammanfattning av svaren på frågorna från webbinariet.

Svar på publikens frågor gällande faktainslaget om vape och nikotinprodukter 29.11.2023

Barns och ungas bruk av vape är mycket likartat inom Nyland och det har ökat betydligt mellan åren 2021 och 2023. THL, Resultaten av enkäten Hälsa i skolan(förflyttning till en annan tjänst)

Vattenpipan skiljer sig från vape bl.a. i det avseende att man i en vattenpipa vanligtvis röker tobak eller en örtblandning och att vattenpipan värms upp och bränningsreaktionen fås till stånd med hjälp av kol.  Kol är i samband med rökning av vattenpipa en mycket skadlig faktor för hälsan. Nästan alla kolmonoxidföreningar (kolos) och tre av fyra av de föreningar som förorsakar cancer bildas då kol förbränns. Rökning av vattenpipa ger t.o.m. fem gånger mer cancerframkallande ämnen än rökning av cigaretter. Dessutom bildar vattenpipan en mångdubbel mängd tjära och kolos.

Det finns också en elektronisk version av vattenpipan som kallas e-shisha. Den är för engångsbruk och påminner om e-cigaretten. (Skadliga effekter av tobaks- och nikotinprodukter.(förflyttning till en annan tjänst) FressisEdu(förflyttning till en annan tjänst)). (Endast på finska) Man kan läsa om vattenpipor t.ex. på THL:s sidor: https://thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/tobak/tobaksprodukter-och-e-cigaretter/vattenpipa(förflyttning till en annan tjänst)

Särskilt de e-cigaretter som används av unga innehåller smakämnen och då doftar även deras ångor som godis, frukt eller något liknande. Så en egen slags ”doft” finns kvar i luften en stund, men stannar inte så starkt i kläderna och håret som cigarettlukt.

Engångs e-cigaretter, som inte innehåller nikotin, är just nu populära bland unga. Engångs e-cigaretter utan nikotin regleras nu som tobakssurrogat. Bestämmelser om försäljning, marknadsföring och framläggande av tobakssurrogat gäller. Det är problematiskt att tobakslagen inte för tillfället begränsar utseendet eller smak för tobakssurrogat, med andra ord nikotinpåsar eller engångs e-cigaretter.

Regeringen föreslår nu att de rökfria nikotinprodukterna skulle starkare omfattas av tobakslagen och att de reglerades såsom andra tobaksprodukter. Dessutom anskaffas många produkter olagligt via sociala medier och utländska nätbutiker. Då kan förpackningarna och utseendet även för e-cigaretter som innehåller nikotin vara nästan vad som helst. Läs mera: E-cigarett eller vape bland unga. FressisEdu(förflyttning till en annan tjänst) (Endast på finska)

E-cigaretter som innehåller nikotin omfattas i Finland av samma lagstiftning som traditionell tobak, dvs. deras import och tillgång begränsas inom ramen för tobakslagen. Nät- och distansförsäljning av e-cigaretter och deras nikotinvätskor är förbjuden enligt lag.

Problemet är nikotinfria evaporatorer för engångsbruk, som påminner om e-cigaretter. De regleras som tobakssurrogat. Visserligen omfattas de av bestämmelserna om försäljning, marknadsföring och framläggande av produkter, men inte av bestämmelserna om försäljning på nätet, distansförsäljning eller import.

Nikotinpåsar har lagkrav på 18-år dvs. de får inte säljas till minderåriga i butiker. I Finland får nikotinpåsar som innehåller mindre än 20 mg nikotin säljas.  Importen av nikotinpåsar har tills vidare inte begränsats och därför är det också möjligt att beställa starkare nikotinpåsar från utländska nätbutiker. Läs mera: (förflyttning till en annan tjänst)Nikotinpåsarna bland unga– FressisEdu(förflyttning till en annan tjänst) (Endast på finska)

E-cigaretter som innehåller nikotin omfattas i Finland av samma lagstiftning som tobaksprodukter som producerar rök. Problemet är nikotinfria evaporatorer för engångsbruk, som påminner om e-cigaretter. Engångs e-cigaretter utan nikotin regleras som tobakssurrogat och bestämmelser om deras försäljning, marknadsföring och framläggande gäller.

Nikotinpåsarna är inte tobaksprodukter, utan tobakssurrogat, som innehåller nikotin, men inte tobaksväxten. De får inte säljas till personer under 18 år och de omfattas av samma förbud mot marknadsföring och framläggande som tobaksprodukter. Enligt Tukes beslut får nikotinpåsar som innehåller högst 20 mg nikotin säljas i Finland, men distans- eller internetförsäljning är inte förbjuden och en privatperson får importera starkare nikotinpåsar från utlandet för eget bruk. För tillfället är det inte möjligt att begränsa utseende eller smak på tobakssurrogat. (Läs mera om nikotinpåsar på databanken FressisEdu (förflyttning till en annan tjänst)) (Endast på finska)

Regeringen föreslår nu att de rökfria nikotinprodukterna skulle starkare omfattas av tobakslagen och att de reglerades såsom andra tobaksprodukter. Tobakslagen förbjuder inte minderårigas innehav av nikotinpåsar, så även minderåriga får inneha och importera dem. Avsikten är dock att ändra dessa i de ändringar av tobakslagen som just varit på remiss, när det görs en ny definition på rökfria nikotinprodukter.

Det har kommit fram några sådana fall och som vårdnadshavare är det också viktigt att vara medveten om att detta är möjligt, även om sällsynt.

Cancerorganisationernas presentation ses i videon och källorna till presentationen finns förtecknade i slutet av presentationen.  I sista minuten hade till presentationen fogats några dior av biverkningarna av enbart nikotin, och källorna till dessa saknas. Informationen om nikotinets biverkningar baserade sig på  läkartidningens artikel(förflyttning till en annan tjänst) (endast på finska) som hade gjorts i samarbete med cancerorganisationerna samt Duodecims artikel(förflyttning till en annan tjänst) (endast på finska).

Mer tillförlitlig information om elektroniska cigaretter och information som baserar sig på forskning kan du läsa (endast på finska) på:

Duodecims hälsobibliotek: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01164(förflyttning till en annan tjänst),

Institutet för hälsa och välfärd: https://thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/tobak/tobaksprodukter-och-e-cigaretter/e-cigaretter(förflyttning till en annan tjänst)

Cancerföreningarnas FressisEdu (endast på finska): E-cigarett eller vape bland unga | FressisEdu(förflyttning till en annan tjänst) samt Nikotinpåsarna bland unga | FressisEdu(förflyttning till en annan tjänst) eller

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf: https://ehyt.fi/sv/fakta-om-rusmedel-och-spelande/nikotinprodukter/e-cigaretter-vape/(förflyttning till en annan tjänst) och Vad är nikotinpåsar och varför kan det vara riskfyllt att använda dem?(förflyttning till en annan tjänst) (Endast på finska) – EHYT rf(förflyttning till en annan tjänst) ja Nikotinpåsar (ehyt.fi)(förflyttning till en annan tjänst)

E- cigaretter som innehåller nikotin är produkter som övervakas med hjälp av åldersgränser. Nikotinpåsar och nikotinfria evaporatorer för engångsbruk som liknar e-cigaretter räknas som tobakssurrogat. De övervakas också med åldersgränser, med andra ord får de inte säljas till personer som är yngre än 18 år.

I tobakslagen förbjuds dock inte minderåriga att inneha tobakssurrogat, så även minderåriga får inneha nikotinfria e-cigaretter för engångsbruk och nikotinpåsar. Avsikten är att ändra dessa när det görs en ny definition på rökfria nikotinprodukter i tobakslagen, som just varit på remiss.

Unga köper dessa produkter olagligt huvudsakligen via sociala medier.

Smakvätskorna är förbjudna i tobakslagen för elektroniska cigaretter som innehåller nikotin, men tills vidare inte för nikotinpåsar eller nikotinfria evaporatorer för engångsbruk.

Skolhälsovården och studerandevården eller hälsostationen inom de nyländska välfärdsområdena kan stöda avvänjningen. Det lönar sig för vårdnadshavaren att kontakta hälsovårdaren vid barnets eller den unga personens egen skola eller den egna hälsostationen.

Det lönar sig också att förbereda sig själv för att sluta. På cancerorganisationernas Fressis.fi webbplats finns mycket information som är riktad till unga om avvänjning och tips för avvänjningens olika faser (endast på finska). T.ex.: https://www.fressis.fi/tietopankki/nikotiinituotteet/nain-lopetat/nain-lopetat-sahkosavukkeen-kayton/(förflyttning till en annan tjänst) och https://www.fressis.fi/artikkeli/vape-lopettaminen/(förflyttning till en annan tjänst). Dessutom erbjuder följande webbsida allmän god information om vape: Sähkösavuke – Fressis(förflyttning till en annan tjänst) (endast på finska)

Stöd för att ta upp frågan om vape med den unga kan sökas i cancerorganisationernas FressisEdu-artikel (endast på finska)Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen ja lopettamisen tukeminen | FressisEdu.(förflyttning till en annan tjänst)

Dessutom kan man tillsammans med den unga på cancerorganisationernas sida Fressis söka information om e-cigaretter och om hur man kan sluta använda dem (endast på finska). Sähkösavuke – Fressis(förflyttning till en annan tjänst), https://www.fressis.fi/kanava/nikotiinituotteet/lopettamisen-tuki/(förflyttning till en annan tjänst) ja Näin lopetat sähkösavukkeen käytön – Fressis(förflyttning till en annan tjänst) ja https://www.fressis.fi/artikkeli/vape-lopettaminen/(förflyttning till en annan tjänst)

När oro uppstår kan man också kontakta skolhälsovården och studerandevården eller hälsostationen inom de nyländska välfärdsområdena för att få stöd i situationen.

Du kan alltid kontakta Ankarteamet när du oroar dig över den unga. Då får du handledning och rådgivning om hur du kan handla i just den situation som du befinner dig i, samt hurdan hjälp och hurdant stöd som är tillgängligt. Ankkuri – Ta kontakt! | Ankarverksamhet(förflyttning till en annan tjänst)

Det är bra att skapa en öppen dialog med barnet / den unga, där man strävar efter jämlik och uppmuntrande växelverkan, samt att man tillsammans funderar på lösningar på situationen. På cancerföreningarnas FressisEdu-webbsidor finns det knep på hur man kan ta upp frågor gällande tobaks- och nikotinprodukter (endast på finska).
Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen nuoren kanssa | FressisEdu(förflyttning till en annan tjänst)

Även om det ibland kan kännas hopplöst eller att vårdnadshavaren talar för döva öron, är det viktigt att lugnt föra samtal om ämnet med den unga och stöda hen att hålla sin ståndpunkt trots att vännerna tubbar. Ni kan föreställa er olika situationer där vänner erbjuder den unga vejp eller uppmuntrar honom/henne att pröva, och tillsammans fundera på hur man kan svara eller agera i sådana situationer. Även om det känns som att ”alla andra använder de också”, så är det ett faktum att största delen av ungdomen inte använder vape eller andra nikotinprodukter. Om den unga är rädd för att bli en outsider i kompisgänget, kan man också tala med honom/henne om vilka saker eller sysslor som verkligen förenar gänget och vilka inte, och fundera på om hon/han annars också upplever ett så kallat FOMO-fenomen (fear of missing out).

Ytterligare stöd för att ta upp frågan gällande tobaks- eller nikotinprodukter: https://fressisedu.fi/materiaalit/puheeksi-oton-malli/(förflyttning till en annan tjänst) (endast på finska). Också cancerföreningarnas webbsida Fressis.fi innehåller mycket material som man kan gå igenom tillsammans med den unga för att få till stånd motivationen för att sluta vejpa. Sähkösavuke – Fressis (endast på finska)

E-cigaretter som innehåller nikotin omfattas av samma lagstiftning som tobak som röks, dvs. de får inte användas i skolor, daghem eller andra utrymmen som är avsedda för barn och unga, och innehav är förbjudet för minderåriga.

Problemet är nikotinfria evaporatorer för engångsbruk, som påminner om e-cigaretter. Tills vidare omfattas de inte av förbudet mot innehav av minderåriga, vilket gör det svårt att ingripa i skolorna. Samma problem gäller också nikotinpåsarna, som nuförtiden är populära bland unga. Tobakslagen förbjuder inte minderårigas innehav av nikotinpåsar, så även minderåriga får inneha nikotinpåsar och importera nikotinpåsar. Avsikten är dock att ändra dessa i de ändringar av tobakslagen som just varit på remiss, när det görs en ny definition på rökfria nikotinprodukter. Med andra ord om och när de föreslagna ändringarna har gjorts, förbjuds i 74 § användningen av dessa rökfria nikotinprodukter inom- och utomhus samt på lekplatser vid daghem och läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieundervisning. Samtidigt föreslås det att också att 118 § i tobakslagen ändras så att den förbjuder minderåriga att inneha dessa rökfria nikotinprodukter, varvid deras innehav vid vissa läroanstalter förbjuds och rektorn/läraren får med stöd av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning omhänderta dessa produkter av en elev eller studerande. Förbjudet att inneha dessa produkter skulle också stöda beslutsfattandet hos andra aktörer som arbetar med barn och unga, såsom idrottsföreningar, för att förebygga minderårigas nikotinberoende.

Bland annat på cancerorganisationernas webbplats FressisEdu, som är avsedd för vuxna, finns upplysningsmaterial som kan beställas avgiftsfritt (endast på finska): Fressisedun maksuttomat materiaalit | FressisEdu(förflyttning till en annan tjänst). Vid årsskiftet kommer en ny affisch om e-cigaretter att publiceras i affischserien OMG, LOL, YOLo.

Cancerorganisationernas Fressis.fi webbplats erbjuder upplysningsmaterial för unga (endast på finska).