Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesdirektörerna: personalbristen i välfärdsområdena blir ännu svårare också inom socialvården

Ändringen av Valviras tolkning av behörigheten för vikarier för socialarbetare och lagändringarna som träder i kraft efter årsskiftet påverkar tillgången till socialarbetare och deras tillräcklighet i flera välfärdsområden.

Tolkningsändringarna i anslutning till behörigheten för vikarier försvårar skötseln av socialvårdens lagstadgade uppgifter

Enligt Valviras tolkning som publicerades i juli 2023 kan en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktik i socialt arbete tillfälligt i högst ett år arbeta inom socialarbetaryrket. Enligt tolkningen kräver studier i socialarbete att personen är inskriven vid ett universitet, det vill säga att studerande som tillfälligt avbrutit sina studier eller avlägger öppna universitetsstudier inte uppfyller kraven.

Hösten 2023 arbetade sammanlagt över 500 personer inom välfärdsområdena som tillfälliga vikarier för socialarbetare. På grund av den ändrade tolkningen kan ungefär hälften av dem inte arbeta i uppgiften.

Behovet av personal inom socialvården ökas bland annat av ändringen av barnskyddslagen som träder i kraft i början av 2024. I och med ändringen av lagen får en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ansvara för högst 30 barn i stället för nuvarande 35.

Välfärdsområdesdirektörerna: det finns inga skäl att ändra den etablerade praxisen vid vikariat

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården har varit i kraft sedan 2015. Med stöd av lagen har man som vikarier kunnat rekrytera till exempel socionomer eller personer som avlagt en lämplig högre högskolexamen och ämnesstudierna och praktik i socialt arbete.

Välfärdsområdesdirektörerna understryker att man inte har upptäckt några sådana risker i anslutning till praxisen som förutsätter en ändring av praxisen vid vikariat som redan funnits i åtta år.

Välfärdsområdesdirektörerna kräver att den otydliga lagtolkningen snabbt förtydligas med en förordning så att välfärdsområdena kan anställa vikarier för socialarbetare och trygga sina lagstadgade tjänster.

Medlemmar i H23-nätverket
Sanna Svahn
H23-nätverkets ordförande

Marina Kinnunen
H23-nätverkets första vice ordförande

Ilkka Luoma
H23-nätverkets andra vice ordförande

Tarmo Martikainen

Kirsi Varhila

Olli Naukkarinen

Marina Erhola

Petri Virolainen

Harri Hagman

Sally Leskinen

Santeri Seppälä

Marko Korhonen

Kirsi Leivonen

Jan Tollet

Tero Järvinen

Minna Korkiakoski-Västi

Jukka Lindberg

Jari Jokela

Max Lönnqvist

Mikko Komulainen

Timo Aronkytö

Juha Jolkkonen

Matti Bergendahl