Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområde har landets bästa kontinuitet i vården och de tredje minsta nettodriftskostnaderna 

Kontinuiteten i vården är vid Östra Nylands välfärdsområde bäst i landet, nettodriftskostnaderna är de tredje minsta i landet, och kostnadsutvecklingen är måttlig. Det framgår av den regionala expertutvärdering som THL publicerade 24.10. 

Utmaningarna på nationell nivå avspeglar sig också på Östra Nylands välfärdsområde 

På nationell nivå påverkas ordnandet av nödvändiga tjänster för invånarna i rätt tid av det strama ekonomiska läget, den rigida lagstiftningen och den tilltagande bristen på social- och hälsovårdspersonal vid välfärdsområdena, som inledde sin verksamhet i början av året. Det sägs i de expertutvärderingar om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag. 

De utmaningar som Östra Nylands välfärdsområde tampas med hör till samma helheter som de som präglar hela landet. Särskilda utmaningar på regional nivå utgörs bland annat av utformandet av en ny administrativ organisation och anläggandet av infrastruktur. Välfärdsområdet bildar en helhet som i östra Nyland har startat från noll. Till exempel tjänster inom två kommuner som överflyttades från ett annat sjukvårdsdistrikt byggdes upp som ny service som en del av välfärdsområdets verksamhet. 

Vår regions ekonomiska försörjningskvot är bättre än genomsnittet, och den börda som utgörs av sjukfrekvens och arbetsoförmåga är mindre än i landet i medeltal. Barns och ungas illamående har i sin tur ökat, likaså barnskyddsanmälningarna. Bland ungdomarna har förbrukningen av rusmedel och tobaksprodukter ökat, och bland de äldre har likaså alkoholmissbruket ökat. Folkmängden växer måttligt, och de äldre ökar i antal på samma sätt som i hela landet. 

Vid Östra Nylands välfärdsområde är kontinuiteten i vården bäst i landet  

Även om väntetiderna till läkare inom primärvården har blivit längre i fråga om icke-brådskande vård, så har vårdgarantin (3 månader) inte överskridits vid Östra Nylands välfärdsområde. I mars 2023 fick drygt hälften möjlighet att besöka mottagningen inom en vecka. Kontinuiteten i vården var i fråga om läkarbesök inom ramen för den öppna sjukvården bäst i landet, också då det gäller multisjuka och de som fyllt 65 år. I fråga om besök hos skötare var situationen däremot sämst i landet. Befolkningens missnöje med läkar- och skötartjänsternas tillräcklighet har ökat. De som enligt sin uppfattning inte fick den tandläkarservice som de behövde var lika många som i landet i genomsnitt. 

Väntetiderna till skolkurator och skolhälsovårdare har blivit längre. Den andel som upplevde att man inte får tillträde till mottagning även om man försöker hörde till de största i landet. Den enkät som har gjorts om situationen gällande ordnandet av tjänster för äldre gav vid handen att mindre än hälften av kunderna fick tillträde till en bedömning av servicebehovet inom den tid som anges i lagen.  

Nästan alla ansökningar om utkomststöd handlades på en vecka. Då det gäller bedömning av behovet av barnskydd färdigställdes bedömningarna i 95 procent av fallen inom den tid som krävs (3 månader). 

Bristen på experter och arbetstagare är betydande både på nationell nivå och i Östra Nyland 

Även vid Östra Nylands välfärdsområde påverkas alla funktioner av personalbristen, också utvecklingsarbetet. Problemet med otillräcklig tillgång på personal leder lätt till dyra köp av tjänster. Dessutom ökar personalbristen risken för sämre tillgång till service och längre väntetider. 

Tydlig förbättring inom jämlik tillgång till tjänster 

Inom Östra Nylands välfärdsområde syns en tydlig förbättring vad gäller jämlik tillgång till tjänster. Välfärdsområdet har satsat på att samordna arbetsmetoder och klientstyrning samt servicebeskrivningar och tilldelningskriterier. En ny verksamhetsmodell har tagits i bruk inom mentalvårds- och rusmedelstjänsterna. Antalet elektroniska tjänster har utökats ocn användningen utvidgats till att omfatta hela området genom bland annat HyVä-digi. Även klientstyrningen har centraliserats. Den nya hälsostationen i Söderkulla har förbättrat tillgången till tjänster. Generellt sett har samarbetet med kommunerna, HUS och organisationer startat bra. 

Läs mer i THL:s pressmeddelande.(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Läs mer om THL:s expertbedömning. (öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)