Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Fullmäktige godkände servicenivåbeslut och tvåspråkighetsprogram

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkände på sitt möte 17.10.2023 servicenivåbeslutet för Räddningsverket i Östra Nyland för tiden 1.1.2024–31.12.2026 samt välfärdsområdets tvåspråkighetsprogram. Servicenivåbeslutet sekretessbeläggs i överensstämmelse med 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom bemötande gällande utvärderingsberättelsen för år 2022.  

Områdesfullmäktige beviljade Lotte-Marie Stenman avsked från uppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterade samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört. Pamela Stenberg valdes till ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden och Charlotta Engblom till ny ordförande för nämnden. 

Områdesfullmäktige beslutade bordlägga valet av en ny ersättare till nationalspråksnämnden.

Övriga ärenden beslutade eller antecknade Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige för kännedom enligt föredragningslistan.