Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområdes styrelsemöte 12.10.2023

Budgetförslag och ekonomiplan

Områdesstyrelsen beslutade på sitt möte remittera välfärdsområdets budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024–2026, för ny beredning.

Områdesstyrelsen beslutade för sin del godkänna att koncern- och strategitjänsterna har en budget för år 2024 som visar ett externt verksamhetsbidrag på högst -54 264 000 euro netto och som är i överensstämmelse med bilagan till ekonomiplanen 2024–2026. Dessutom beslutade styrelsen föreslå personalplanen för år 2024 enligt bilagan i föredragningslistan och konstaterade att produktivitetsprogrammet innehåller noggrannare åtgärder för att uppnå ekonomisk nytta.

Utkast till produktivitetsprogram

Välfärdsområdesstyrelsen förde en remissdebatt om utkastet till produktivitetsprogram och beslutade be nämnderna och påverkansorganen avge utlåtanden om utkastet senast 13.11.2023. 

Programmets s.k. Produktivitetsspetsar är: 

  1. Utvecklande av servicestrukturen med hjälp av verksamhetsstyrning och serviceintegration 
  2. Förebyggande serviceutbud som främjar hälsa och välfärd 
  3. Mångsidigt servicenätverk som svarar mot befolkningens behov 
  4. En mångsidig produktionsstruktur som betjänar helheten samt en upphandlingskompetens som stöder en sådan produktionsstruktur 
  5. En välmående personal – en uppskattad arbetsgivare 
  6. Utvecklande av kunskapsbaserad ledning vid välfärdsområdet 
  7. En helhet av stödtjänster som stöder kärnverksamheten 
     

Det uppskattas preliminärt att de sju produktivitetsspetsarna i produktivitetsprogrammet ger en sammanlagd kostnadsnytta på ungefär 28 miljoner euro fram till år 2026. Uppskattningen innefattar också åtgärder för att på kort sikt skära i kostnaderna i syfte att hejda kostnadsökningen. 

Mötestidtabell

Områdesstyrelsen godkände följande preliminära tidtabell för sammanträden våren 2024, med Östra Nylands räddningsverk som plats. 11.1, 25.1, 15.2, 29.2, 21.3 (BS), 11.4, 2.5, 16.5, 30.5, 13.6, 27.6.

Dessutom föreslår välfärdsområdesstyrelsen för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige sammanträder under vårperioden 2024 enligt följande: 6.2., 12.3., 23.4., 28.5. ja 18.6.2024. Områdesfullmäktiges ordförande besluter om tid och plats för möten och ger nödvändiga instruktioner för andra mötesarrangemang. 

Avtal om strategiskt samarbete

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner det strategiska avtalet om samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdet och ger välfärdsområdesstyrelsen fullmakt att godkänna avtalets bilagor. 

För samarbetet inrättas ett samarbetsforum för den politiska ledningen som sammanträder en gång under fullmäktigeperioden. Det beredande organet för det politiska samarbetsforumet är ett samarbetsforum för kommunernas och välfärdsområdets högsta ledning som sammanträder minst två gånger om året.

Det operativa samarbetet styrs av grupper för operativ styrning som består av sektordirektörer eller tjänsteinnehavare bestämda av dem. Grupperna sammanträder enligt temahelheter vid behov. Arbetsgrupperna på den operativa nivån verkställer det lagstadgade samarbetet i arbetsgrupperna som har bildats enligt temahelheter.

Nätverken säkerställer informationsutbytet för att samarbetet ska vara smidigt. Alla parter beslutar på sina håll om sina egna resurser, riktlinjer och verksamhet, och sålunda fattar arbetsgrupperna och nätverken på den operativa nivån inga beslut och fördelar inga resurser. 

Övriga ärenden beslutade eller antecknade områdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.