Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområde piloterar en ny stödform för föräldrar i barnfamiljer

Under de senaste åren har det i offentligheten diskuterats mycket om det ökade illamåendet hos barn, ungdomar och familjer. Isoleringen till följd av coronakrisen och ensamhetens inverkan på barn och unga försvagade deras välbefinnande, och effekterna kommer att synas under en lång tid framöver. Familjestigen strävar till att minska stress och utmattning som upplevs i familjer genom att stärka självmedkänsla och empatisk växelverkan.  

Familjestigen-koncept 

(förflyttning till en annan tjänst)Östra Nylands välfärdsområde har i nästan två år erbjudit familjerna en avgiftsfri Familjestigen webbkurs, och på basis av responsen från familjerna har webbkursen ansetts vara nyttig. Målet med Familjestigen webbkursen(förflyttning till en annan tjänst) är att stärka föräldrarnas medkänsla mot sig själv och att stödja empatisk växelverkan i parförhållandet och familjen.

Det är viktigt att satsa på mentalvårdstjänster för barn och unga och säkerställa en snabb tillgång till vård, men det är minst lika viktigt att utveckla nya lågtröskeltjänster som stöder föräldrarna i barnfamiljer. Familjen är kärnan i ett barns uppväxtmiljö. I familjen lär sig barnet de viktigaste livsmönstren enligt vilka man förväntas agera. Inte ens goda mentalvårdstjänster för barn och unga räcker i sig för att stödja barnet om vi inte samtidigt ger föräldrarna verktyg till att stödja barnet hemma. Därför är det viktigt att beakta familjen som en helhet och även erbjuda stöd till föräldrarna”, konstaterar Ilona Koskenniemi, ansvarsområdesdirektör för familje- och socialtjänsterna. 

I Familjestigen-konceptet ingår också grupprådgivningsmottagningar och föräldrakvällar. Syftet med dessa är att erbjuda information och kamratstöd åt föräldrar i barnets eller ungdomens viktiga utvecklings- och övergångsfaser samt att minska stress och utmattning i familjerna genom att stärka barns, ungas och föräldrars självmedkänsla och medkänsla i daghemmen, skolorna och hemmet.

De högstadieskolor och daghem som har anmält sig för piloteringen

(förflyttning till en annan tjänst)Familjerådgivningsgrupper har tidigare piloterats i Borgå och verksamheten planeras inledas under nästa år. Härnäst inleds pilotföräldrakvällar i högstadiernas årskurs 7 och småbarnspedagogikens grupper för 3–5-åringar. Pilotmöjligheten erbjöds alla högstadieskolor och daghem på välfärdsområdet.

Tre högstadieskolor anmälde sig till pilotprojektet: Askolan koulu, Strömborgska skolan och Sipoonlahden koulu. Rektorerna hade lagt märke till att föräldrarnas deltagande i temaföräldrakvällar märkbart minskat, och eftersom syftet var att göra det så enkelt som möjligt för alla föräldrar att delta, gjordes beslutet att förverkliga föräldrakvällarna på distans via Teams. Anmälan till evenemanget sker via en länk som skickas ut via Wilma. Föräldrakvällen för högstadieskolor äger rum 26.10 kl. 18.00–19.00.

Av daghemmen anmälde sig sex daghem till pilotprojektet, varav fyra slutligen ansågs som lämpliga: Määrlahden päiväkoti, Haikobrinkens daghem, Päiväkoti Vekara och Daghemmet Arken. I Määrlahden päiväkoti och Haikobrinkens daghem beslöt man att genomföra föräldrakvällen som hybrid, så att föräldrarna kan välja att delta traditionellt i daghemmets utrymmen eller via Teams. Föräldrakvällarna på Vekara och Arken kommer däremot att förverkligas enbart traditionellt i daghemmets utrymmen. Barnskötsel under föräldrakvällen ordnas i alla daghem. Daghemmens föräldrakvällar ordnas följande datum: Määrlahden päiväkoti 24.10 kl. 17.00–18.00, Haikobrinkens daghem 1.11 kl. 15.30–16.30, Päiväkoti Vekara 8.11 kl. 16.30–17.30 och Daghemmet Arken 16.11 kl. 16.00–17.00

Mer information: projektkoordinator Tanja Fast, tjänster för barn, unga och familjer

Tanja Fast

Projektkoordinator, tjänster för barn, unga och familjer

Tanja.Fast@itauusimaa.fi