Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 20.09.2023

Servicestrategi

Östra Nylands områdesstyrelse har bett om nämndens utlåtande om utkastet till servicestrategin. Nämnden betonar i sitt utlåtande att fokuset bör riktas på att utnyttja välfungerande och kostnadseffektiva processer, att implementera välfungerande och tydliga mätinstrument och att nyrekryteringen bör landa i patient- och kunderabetet.

Ekonomi

Nämnden behandlade budgeten för 2024, som för social- och hälsovårdens del visar ett externt verksamhetsbidrag på högst -336 926 milj. euro. Budgetfrågorna väckte livlig diskussion bland nämndens medlemmar.

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde antecknade de övriga ärendena och besluten för kännedom enligt föredragningslistan. Länken till föredragningslistan finns här: Dagordning 20.9(förflyttning till en annan tjänst)

Följande möte

Nämndens följande möte är ett närmöte i räddningsverkets mötesutrymmen i Borgå den 25.10.23 kl. 17.30.