Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens möte 17.8.2023

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse sammanträdde i Borgå efter sommarpausen. Styrelsen bekantade sig med utkastet till servicestrategin, och antecknade för kännedom att intressentgrupperna inbjuds att kommentera utkastet.

Servicestrategin har beretts samtidigt med Östra Nylands välfärdsområdes produktivitetsprogram och arbetet med dessa dokument inleddes på samma gång i april 2023.

Produktivitetsprogrammet för in servicestrategins mål i praktiken med uppskattningar om ekonomiska konsekvenser, beskrivning av centrala åtgärder samt beskrivning av ansvar och tidtabeller för genomförandet. Beredningen av produktivitetsprogrammet fortsätter hösten 2023 och man fattar beslut om det som ett separat beslut, dock på så sätt att innehållen i servicestrategin syns som en konkret del av produktivitetsprogrammet.  

Projektplan för Lovisa nya räddningsstation

Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för Lovisa räddningsstation.

Projektet kommer att konkurrensutsättas på basen av projektplanen som en sk. SR-entreprenad (planera och bygg), där planering och genomförande är en helhet. Man har skilt valt en projektledning och övervakning. Målsättningen är att man under år 2023 får konkurrensutsättningen gjord och byggandet kunde börja år 2024. Målet är att verksamheten kunde börja i den nya bygganden under hösten 2025.

Inrättande av nya tjänster som hälsovårdscentralläkare

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse beslutade inrätta sex tjänster som hälsovårdscentralläkare som gäller tills vidare från och med 1.9.2023, bekräftade att behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimation som läkare samt att språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. 

Maximitiderna för att få vård inom den icke-brådskande primärvården skärps från och med 1.9.2023. Från den dagen innefattar vårdgarantin inom primärvården en maximal väntetid på 14 dygn, och inom mun- och tandvården 4 månader. 

Inom ansvarsområdet för hälsotjänster har man beräknat hur många fler hälsocentralsläkare som behövs i området för att nå den lagstadgade maximala väntetiden från och med 1.9.2023. I beräkningarna har personalmängden relaterats till befolkningsmängden. Beräkningarna som baserar sig på områdets befolkningsunderlag visar att personalen behöver kompletteras med sammanlagt sex läkare. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till ombud till välfärdsområdesbolag Hyvil Abs extra bolagsstämma, som äger rum 30.8.2023, och konstaterade att det inte är påkallat att ge ombudet vid bolagsstämman något särskilt handlingsdirektiv för stämman. 

De övriga ärendena beslutade eller antecknade områdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.