Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges möte 20.6.2023

Utvärderingsberättelse för år 2022 och Östra Nylands välfärdsområdes bokslut för år 2022

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige antecknade på sitt möte 20.6 utvärderingsberättelsen för år 2022 för kännedom och godkände bokslutet för 2022.

Dessutom beslutade områdesfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat på 0,00 euro inte ger anledning till behandling av resultatet och att räkenskapsperiodens överskott på 0,00 euro överförs till över- /underskott för tidigare räkenskapsperioder i balansräkningen.

Områdesfullmäktige antecknade för kännedom revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2022, och beviljade de redovisningsskyldiga inom Östra Nylands välfärdsområde ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022.

Kårkulla samkommuns bokslut år 2022

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom Kårkulla samkommuns revisionsberättelse och utvärderingsberättelse för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022 och godkände Kårkulla samkommuns bokslut för räkenskapsperioden 2022. Dessutom beslutade områdesfullmäktige att överskottet för budgetåret 2022 på 0,00 euro bokförs i balansräkningens överskott-/ underskott, och beviljade de redovisningsskyldiga inom Kårkulla samkommun ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022.

Eteva samkommun:  bokslut och revisionsberättelse för år 2022

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom Eteva samkommuns revisionsberättelse samt utvärderingsberättelse för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022 och godkände Eteva samkommuns bokslut för räkenskapsperioden 2022. Områdesfullmäktige beslutade att överskottet för budgetåret 2022 på 0,00 euro överförs till över-/underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder, och beviljade de redovisningsskyldiga inom Eteva samkommun ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022.

Konkurrensutsättning av revisionstjänster

Välfärdsområdesfullmäktige valde KPMG Oy Ab till revisor för Östra Nylands välfärdsområde för räkenskapsåren 2023–2026, med en två års option.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade eller antecknade också de övriga ärendena för kännedom enligt föredragningslistan.