Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 14.06.2023

Tillsättning av en regional samarbetsgrupp för elevhälsa

Den regionala samarbetsgruppen för elevhälsa är ett samarbetsorgan för utbildningsanordnare och välfärdsområdet vars uppgifter och sammansättning bestäms i lagen om elev- och studerandevård. Den regionala samarbetsgruppen behandlar frågor som gäller samarbetet inom elevhälsan mellan välfärdsområdet och utbildningsanordnare som är verksamma inom dess område och bereder en regional elevhälsoplan som godkänns av välfärdsområdesfullmäktige.

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att anteckna ärendet för kännedom och beslutade att föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att den tillsätter en regional samarbetsgrupp för elevhälsan och begär kommuner och utbildningsanordnare i välfärdsområdet att utse sina representanter till den regionala samarbetsgruppen för elevhälsa.

Utarbetande av språkprogram

Språkprogrammet är ett sätt att säkerställa förverkligandet av språkliga rättigheter som en del av all verksamhet inom välfärdsområdet. Nationalspråksnämnden har som mål att utarbeta ett språkprogram för Östra Nylands välfärdsområde fram till sommaren 2023. Nationalspråksnämnden har i sitt möte 10.5.2023 beslutat be om utlåtande om utkastet till tvåspråkighetsprogrammet.

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde har mottagit Nationalspråksnämndens språkprogram och tackar för ett utmärkt och noggrant arbete. På längre sikt efterlyser nämnden konkreta mätare för de uppsatta målen,​ på så sätt kan välfärdsområdet göra uppföljning på hur språkprogrammet följs och personalens språkliga kompetens inom välfärdsområdet utvecklas. Nämnden efterlyser också tydligt utnämnda ansvarspersoner för de uppsatta målen

Dessutom godkände nämnden ordförandes tekniska korrigering i tvåspråkighetsprogrammet.