Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens möte 8.6.2023

Beredskapsplan för Östra Nylands välfärdsområde: allmänna delen 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade på sitt möte 8.6.2023 godkänna beredskapsplanen för Östra Nylands välfärdsområde.

Syftet med Östra Nylands välfärdsområdes beredskap och med områdets beredskapsplan är att serviceproduktionen ska kunna ombesörjas så störningsfritt som möjligt under alla förhållanden, att störningar ska kunna hanteras och att man ska kunna återhämta sig från dessa. Beredskapsarbetet leds av välfärdsområdesdirektören tillsammans med räddningsdirektören. Beredskapsåtgärder är bland annat beredskapsplanering, kontinuitetshantering, förberedelser samt utbildning och beredskapsövningar. 

I beredskapsplaneringen betonas de riskbedömningar och analyser som ingår i den nationella riskbedömningen, utgiven av inrikesministeriet. Utöver det som lyfts fram i de rikstäckande riskbedömningarna finns det regionala särdrag i Östra Nyland, särskilt de risker som är förknippade med Sköldviks industriområde och Lovisa kärnkraftverk. Det stora havsområdet och den livligt trafikerade motorvägen är också omständigheter som inverkar på beredskapen. 

Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1–3/2023 samt anvisningar om upprättande av budget

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade anteckna för kännedom 2023 års första delårsrapport och godkände anvisningarna om upprättande av budget.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar Östra Nylands välfärdsområdes budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen 2025–2026 på senhösten 2023, varefter budgeten går vidare till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande mot slutet av år 2023. 

Grundandet av en centraliserad hjälpmedelscentral 

Styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutade att en centraliserad hjälpmedelscentral inrättas i välfärdsområdet. Verksamheten förbereds under år 2023 och inleds den 1.1.2024.  

Hjälpmedelstjänsterna, samt till dem hörande lager-, underhålls- och transportarrangemang, är splittrade och sköra inom Östra Nylands välfärdsområde. För att trygga jämlika och smidiga tjänster för klienterna i Östra Nylands välfärdsområde finns det ett behov av att förnya verksamhetssätten i fråga om hjälpmedelstjänster, samtidigt som man främjar tjänsternas effektivitet, produktivitet och kostnadseffektivitet.

Genom att centralisera hjälpmedelstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde strävar man efter att stabilisera hjälpmedelsverksamheten i området, lösa de utmaningar som är förknippade med den samt dämpa kostnadsökningen i ett läge där behovet av hjälpmedel ökar på grund av att befolkningen åldras samt det allmänna målet att vårda människor hemma så länge som möjligt.

Utnämning av representanter till bolagsstämmor

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att till HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023 utse välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist till Östra Nylands välfärdsområdes representant och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Lönnqvists personliga ersättare. 

Till ombud till Hyvil Ab:s extra bolagsstämma 27.6.2023 och till HPK Palvelu Oy:s ordinarie bolagsstämma 12.6.2023 utsåg välfärdsområdesstyrelsen förvaltningsjurist Tomas Määttä och föreslår att tre medlemmar från välfärdsområdet, Bernhard Edgren, Janne Turunen och Pia Nurme utses till HPK Palvelut Oy:s styrelse fram till nästa bolagsstämma. 

Till ombud till Mehiläinen Lappträsk Ab:s ordinarie bolagsstämma 13.6.2023 beslutade områdesstyrelsen utse ledande jurist Salla Paavilainen och till hennes reserv förvaltningsjurist Tomas Määttä samt föreslå Arto Kujala till representant för minoritetsägaren som medlem i bolagets styrelse och Patrik Björkman till personlig ersättare för honom. Som representant till 2M-IT Ab:s ordinarie bolagsstämma19.6.2023 utsågs förvaltningsjurist Tomas Määttä.

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse gav ombuden också handlingsdirektiv.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade de övriga ärendena för kännedom enligt föredragningslistan.