Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges möte 6.6.2023

Godkännande av organiseringsavtalet för HUS 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna organiseringsavtalet för HUS.

Organiseringsavtalet för HUS är Nylands välfärdsområdes, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens gemensamma avtal, där parterna avtalar om den gemensamma arbetsfördelningen, samarbetet och samordning av verksamheten för att ordna hälso- och sjukvårdstjänster. Om avtalets innehåll, beredning och godkännande stipuleras i lagen om ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet i Nyland.

Syftet med avtalet är att säkerställa att parternas arbetsfördelning, samarbete och verksamhet samordnas till den del det är nödvändigt för att trygga skötseln av parternas lagstadgade uppgifter och hälso- och sjukvårdens kostnadseffektivitet. 

Samarbetsavtal mellan tvåspråkiga välfärdsområden om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna samarbetsavtalet mellan tvåspråkiga välfärdsområden om svenskspråkiga social-och hälsovårdstjänster och befullmäktigade välfärdsområdesdirektören att göra behövliga preciseringar i avtalet. 

Samarbetsavtalet har utarbetats som ett ramavtal, där man kommer överens om de principer, med vilka de tvåspråkiga organisationerna sinsemellan kan ingå Serviceavtal. De tvåspråkiga organisationerna kan skriftligen avtala även om att flytta organiseringsansvaret för att trygga de svenskspråkiga tjänsterna. 

Som bilaga till samarbetsavtalet finns en bilaga som uppdateras, ur vilken det framgår vilka svenskspråkiga tjänster var och en avtalspart kan erbjuda varandra eller vilka tjänster var och en avtalspart har behov av att köpa av andra välfärdsområden. 

Val av en ny ersättare i välfärdsområdesstyrelsen 

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade att bevilja Arja Isotalo avsked från uppdraget som ersättare i områdesstyrelsen och valde Leena Sorjonen som ersättare till styrelsen för den återstående mandattiden

Anmälan om bildande av fullmäktigegrupp 

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom den anmälan som inkommit till ordföranden för välfärdsområdesfullmäktige om bildandet av en fullmäktigegrupp och om dess ordförande och godkände fullmäktigegruppens namn enligt följande: 
Välfärdsområdesfullmäktigegruppen För Östra Nylands välfärd 
Ordförande: Marianne Korpi 
Vice ordförande: Markus Pietikäinen 

Välfärdsområdesfullmäktiges mötesdagar hösten 2023

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att mötesdagarna för hösten 2023 är:
29.8., 19.9., 17.10., 14.11. samt 12.12.2023 och att möten börjar kl. 18.00 samt beslutade om ett extra möte 20.6 på Teams.

Välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar var mötena hålls och ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade dessutom att bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och valde Johanna Aaltonen till ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden och valde henne till ny vice ordförande för nämnden.

Områdesfullmäktige bordlade ärendet om att bevilja Johanna Knoop avsked från medlemskapet i revisionsnämnden.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade eller antecknade de övriga ärendena för kännedom enligt föredragningslistan.