Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens möte 25.5.2023

Arbetsgrupp för investeringsprojekt

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte 25.5 att tillsätta en arbetsgrupp för att koordinera planeringen av investeringsprojekt. Arbetsgruppens uppgift är att bereda olika alternativa lösningar som grund för fortsatt arbete och investeringsplan, och de egentliga linjebesluten fattas i välfärdsområdesstyrelsen. 

Arbetsgruppen hör sakkunniga från olika områden och andra tjänstemän inom välfärdsområdet, kallar vid behov Östra Nylands representant i HUS-sammanslutningens styrelse på arbetsgruppens möten och bereder nämnda utredningar för välfärdsområdesstyrelsen på så vis, att anslagsreserveringar kan beaktas i budgeten och investeringsplanen för år 2024-2026.  

Arbetsgruppens medlemmar är: 

Mikaela Nylander, välfärdsområdesstyrelsens ordförande och arbetsgruppens sammankallare 

Heikki Vestman, välfärdsområdesfullmäktiges ordförande 

Max Lönnqvist, välfärdsområdesdirektör 

Annika Immonen, sote-direktör 

Susanna Varilo, ledande läkare 

Carita Schröder, ansvarsområdesdirektör, hälsotjänster 

Heli Sjöblom, direktör för vårdarbete, arbetsgruppens sekreterare 

Organiseringsavtalet för HUS

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt föreslå för välfärdsområdets fullmäktige att den godkänner organiseringsavtalet för HUS.

Organiseringsavtalet för HUS är Nylands välfärdsområdes, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens gemensamma avtal, där parterna avtalar om den gemensamma arbetsfördelningen, samarbetet och samordning av verksamheten för att ordna hälso- och sjukvårdstjänster. Om avtalets innehåll, beredning och godkännande stipuleras i lagen om ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet. Syftet med avtalet är att säkerställa att parternas arbetsfördelning, samarbete och verksamhet samordnas till den del det är nödvändigt för att trygga skötseln av parternas lagstadgade uppgifter och hälso- och sjukvårdens kostnadseffektivitet. 

Avtal om strategiskt samarbete

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade också att återremittera frågan om kommunernas och välfärdsområdets strategiska samarbete för ny beredning och återkomma till ärendet då de övriga parterna är färdiga att godkänna avtalet och dess bilagor.

Samarbetsavtal mellan tvåspråkiga välfärdsområden om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom att för välfärdsområdesfullmäktige föreslå, att välfärdsområdesfullmäktige godkänner avtalet mellan tvåspråkiga välfärdsområden om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster och befullmäktigar välfärdsområdesdirektören att göra behövliga preciseringar i avtalet. 

Samarbetsavtalet har utarbetats som ett ramavtal, där man kommer överens om de principer, med vilka de tvåspråkiga organisationerna sinsemellan kan ingå Serviceavtal. De tvåspråkiga organisationerna kan skriftligen avtala även om att flytta organiseringsansvaret för att trygga de svenskspråkiga tjänsterna. 

Som bilaga till samarbetsavtalet finns en bilaga som uppdateras, ur vilken det framgår vilka svenskspråkiga tjänster var och en avtalspart kan erbjuda varandra eller vilka tjänster var och en avtalspart har behov av att köpa av andra välfärdsområden. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade de övriga ärendena för kännedom enligt föredragningslistan.