Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 11.5.2023

Sakkunniggrupp för krävande stöd enligt lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda föreskriver att välfärdsområdet för det individuella beredandet av specialomsorger ska ha en sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd och en beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att tillsätta en sakkunniggrupp för krävande stöd i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Sakkunniggruppen ska också fungera som beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd i enlighet med den kommande lagstiftningen om funktionshinderservice. 

Ansvarsområdesdirektör Ilona Koskenniemi gavs fullmakt att utse medlemmarna i nämnda sakkunniggrupp och att anvisa denna resurser för en ordförande och en sekreterare. Vid Östra Nylands välfärdsområde inrättas tjänster som läkare, psykolog och socialarbetare i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Tjänsterna besätts på deltid med en arbetstid på 1 procent. 

Samarbetsavtal

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att bordlägga ärendet om avtal om strategiskt samarbete mellan Östra Nylands kommuner och Östra Nylands välfärdsområde

Representanter vid bolagsstämmor

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid Oy Apotti Abs ordinarie bolagsstämma 30.5.2023 och ekonomidirektör Minna Sevón till representant vid Sarastia Abs ordinarie bolagsstämma och gav ombuden som handlingsdirektiv att understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.  

Områdesstyrelsens möten

Områdesstyrelsen beslutade att styrelsen sammanträder i juni 2023 på torsdagen den 8 juni och tisdagen den 20 juni. Områdesstyrelsen beslutade också att sammanträda varannan vecka under höstsäsongen 2023 från och med torsdagen den 17 augusti 2023 (udda veckor) vid Östra Nylands räddningsverk. 

Områdesstyrelsen föreslår till områdesfullmäktige att fullmäktige sammanträder på hösten 2023 på följande dagar: 29.8., 19.9., 17.10., 14.11. och 12.12.2023.  Mötena inleds kl. 18.00.

Dessutom föreslår välfärdsområdesstyrelsen att välfärdsområdesfullmäktige antecknar för kännedom den anmälan som inkommit till ordföranden för välfärdsområdesfullmäktige om bildandet av en fullmäktigegrupp och om dess ordförande samt godkänner fullmäktigegruppens namn enligt följande:  Välfärdsområdesfullmäktigegruppen För Östra Nylands välfärd. Ordförande: Marianne Korpi. Vice ordförande: Markus Pietikäinen.

De övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.