Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 27.4.2023

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte inrätta en tills vidare gällande tjänst som regional utbildningsöverläkare med början 1.5.2023. Den regionala utbildningsöverläkaren är en specialist i allmänmedicin som är anställd av välfärdsområdet och vars uppgift är att samordna den yrkesinriktade påbyggnadsutbildningen i allmänmedicin inom hela välfärdsområdet. 

Styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutade på sitt möte att återremittera förslaget om att inrätta en centraliserad hjälpmedelscentral för ny beredning. 

Områdesstyrelsen fick också en presentation om projektarbetet med servicestrategin och produktivitetsprogrammet. Presentationen antecknades för kännedom.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades till kännedom enligt förslag.