Till Innehållet

Klienthandledningen för barnfamiljer hjälper när du är orolig för ett barns välmående

Östra Nylands välfärdsområdes klienthandledning för barnfamiljer erbjuder både invånare och proffs vägledning särskilt i frågor som gäller socialservice för barnfamiljer.

Du kan ta kontakt med klienthandledningen för barnfamiljer när ett barns eller en familjs situation inger bekymmer. Det kan till exempel handla om:

Du kan vara en privatperson som är orolig antingen för ditt eget eller någon närståendes välmående, eller så kan du vara ett proffs som vill konsultera någon. Vi utreder varje fall av kontakttagande och varje barnskyddsanmälan i den utsträckning som behövs och bedömer vad för slags hjälp barnet och familjen skulle kunna behöva.

Klienthandledningen är avsedd för nya klienter. Den fungerar så att säga som inkörsport för familjer som är i behov av stöd och hjälp från socialservicens sida. Om barnet är klient vid socialservicen, sköts dess ärende av en kontaktperson eller en ansvarig arbetstagare.

Proffsen vid klienthandledningsenheten för barnfamiljer sörjer också bland annat för jouren för socialservice för barnfamiljer under tjänstetid. Enheten tar emot barnskyddsanmälningar, genomför preliminära bedömningar och bedömer servicebehovet.

Ta kontakt:

För tillfället kräver vår elektroniska kontaktbegäran att du identifierar dig. Anonyma digitala tjänster är på kommande inom kort.

Klienthandledningen för barnfamiljer är en ny enhet som inledde sitt arbete i mars 2023.