Till Innehållet

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 16.2.2023

Välfärdsområdesstyrelsen fick en översikt över aktuella personalärenden och antecknade översikten för kännedom.

Välfärdsområdesstyrelsen fick också en lägesöversikt över transporttjänsterna och antecknade översikten för kännedom. Dessutom förde styrelsen en diskussion om transporttjänsternas helhetssituation och gav anvisningar om den fortsatta beredningen.

Välfärdsområdesstyrelsen korrigerade beslutstexten för Upphandling av boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården och fyllde i Samaria rf. som en godkänd anbudsgivare.

Uppdateringen av Östra Nylands välfärdsområdes upphandlingsdirektiv samt den begränsade delegeringen av beslutanderätten gällande upphandlingsdirektivet återremitterades för ny behandling.

Klientavgifter vid Östra Nylands välfärdsområde 2023

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå att välfärdsområdesfullmäktige godkänner klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde 2023.

Förslaget om de klientavgifter som år 2023 tas ut inom välfärdsområdet har beretts tillsammans med de experter från olika branscher som deltar i välfärdsområdets beredning, och vidare har man utnyttjat de anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet, THL och Kommunförbundet har gett angående bestämmandet av klientavgifter.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades till kännedom enligt förslag.