Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 26.1.2023

Personalstrategi

Välfärdsområdesstyrelsen godkände Östra Nylands välfärdsområdes personalstrategi.

Återremittering av lista på beslutsprotokoll

Välfärdsområdesstyrelsen återremitterade listan på tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll för beredning för att få en fullständig lista för beslutfattande.

Sakkunniggrupp för krävande stöd enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda  

Välfärdsområdesstyrelsen tillsatte en beslutande sakkunniggrupp för krävande stöd enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda och beslutade att sakkunniggruppen också ska vara en beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd i enlighet med den nya funktionshinderlagstiftningen.

Sektordirektören för social- och familjetjänster befullmäktigades att utse en sakkunniggrupp.

Inrättande av sådana tjänster som serviceansvariga vid Östra Nylands välfärdsområdes verksamhetsenheter som ska sammanslås 

Välfärdsområdesstyrelsen ändrade sitt tidigare beslut om inrättande av tjänster som serviceansvarig och beslutade att inrätta tjänster som serviceansvarig tills vidare (4 stycken)

Dessutom inrättade välfärdsområdesstyrelsen en ny serviceansvarigtjänst för äldreservice inom enheten kundvägledning och förebyggande verksamhet.

Godkännande av verksamhetsstadgor

Välfärdsområdesstyrelsen godkände verksamhetsstadgorna för äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde.

Mötestidtabell

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att hålla sammanträde under våren 2023 torsdagar varannan vecka fr.o.m. torsdagen 2.2.2023.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades till kännedom enligt förslag.