Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 24.1.2023

Välfärdsområdesfulmäktige beviljade Jaakko Jalonen (sdp) avsked från uppdragen som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden eftersom han flyttar bort från en kommun som tillhör välfärdsområdet.

Fullmäktige beslutade också att anteckna för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Johanna Aaltonen (sdp) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden.

Välfärdsområdesfullmäktige valde Anna-mari Eloranta (sdp) till ledamot i revisionsnämnden i Jalonens ställe för den återstående mandattiden och valde henne också till revisionsnämndens vice ordförande.

Välfärdsområdesfullmäktige remitterade dessutom enhälligt paragraf 11 för förberedning.

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade också 6 stycken motioner från ledamöterna för kännedom och remitterade dem till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

Övriga ärenden beslöt eller antecknade välfärdsområdesfullmäktige till kännedom enligt föredragningslistan.