Till Innehållet

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 12.1.2023

Välfärdsområdesstyrelsen tillsatte ungdomsfullmäktige

I lagen om välfärdsområden föreskrivs att tillsättande av påverkansorgan är en form av möjliggörande av påverkan för välfärdsområdets invånare. I 32 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs det att välfärdsområdesstyrelsen bl. a. ska inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet eller en motsvarande påverkansgrupp för unga.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande personer till medlemmar i Östra Nylands ungdomsfullmäktige för mandattiden 2022–2025:

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.