Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområde motsätter sig HUS-sammanslutningens föreslagna minskningar av verksamheten vid Borgå sjukhus

HUS-sammanslutningens stämma godkände HUS budgetram vid sitt möte den 7 juli 2022. Onsdagen den 28 september 2022 publicerades HUS-sammanslutningens budgetförslag för 2023 och åtgårder till hur ekonomin ska anpassas till givna ramar. Som en av åtgärderna föreslår man att dra in traumajouren samt samjouren vid Borgå sjukhus.

Östra Nylands välfärdsområde anser att Borgå sjukhusets jour måste fortsätta. Annars skulle avståndet till närmaste HUS jour från utkanten av välfärdsområdet bli mer än hundra kilometer i framtiden, vilket är oroande ur patientsäkerhetssynpunkt.

– Vi är mycket besvikna på förslaget, som saknar konsekvensanalys och övergripande ekonomisk utvärdering, säger Max Lönnqvist, Östra Nylands välfärdsområdesdirektör.

Beredskapen för första hjälpen skulle försvagas

Sjukhusets läge påverkar också verksamheten inom primärvården och patienttransporter. År 2021 fanns det över 11 000 akutvårdsuppgifter och över 7 000 patienttransporter i Östra Nyland, varav 5 400 gick till Borgå sjukhus. Transporten till Mejlans sjukhus skulle ta mer än dubbel tid och till Hyvinge sjukhus mer än 2,5 gånger längre. Även enhetens hemresa ska beaktas, då den inte är redo på stationen.

Tvåspråkighet och fungerande processer hotas

Bristen och även avsaknad av kollektivtrafik i Östra Nyland understryker vikten av närliggande service. Dessutom bör det noteras att Borgå jour egentligen är tvåspråkig, vilket andra jourer inte kan garantera.

Region Östra Nyland har en lång tradition av att utveckla gemensamma processer för den kommunala primärsjukvården och Borgå sjukhus, enas om arbetsfördelning, samarbete och gemensamma projekt. Målet med utvecklingen av samarbetet har varit kundorienterade processer, behandlingsmodeller och kostnadseffektivitet.

– Området har integrerat sjukhusets gemensamma jour, kommunernas akutmottagningar och service för äldre på ett sådant sätt att processerna skulle vara rimliga och ändamålsenliga för de boende i området. Nu står vi inför en stor utmaning när vi flyttar in på välfärdsområdet, så fungerande samarbetsformer för att utveckla till exempel sjukhusets akuttjänster måste definitivt bevaras, insisterar Max Lönnqvist.