Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområde förbereder ordnandet av service i Pukkila och Mörskom

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i Pukkila och Mörskoms kommuner övergår vid årsskiftet 2023 från Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun till Östra Nylands välfärdsområde.

När omställningen träder i kraft 1.1.2023 fortsätter socialservicen och primärvården i Pukkila och Mörskom i huvudsak att fungera som förut. De anställda övergår vid årsskiftet i välfärdsområdets tjänst som gamla arbetstagare. Välfärdsområdets ledning centraliseras, och enhetliga tjänster garanteras i hela området.

– Man har redan kommit långt med förberedelserna, och Östra Nylands välfärdsområde har utfäst sig att producera service också för invånarna i Mörskom och Pukkila kundorienterat, likvärdigt och med beaktande av tillgängligheten. Servicen fortsätter i huvudsak att fungera som förut, och ens egen närhälsostation ligger fortsättningsvis i Mörskom respektive Pukkila, också efter årsskiftet. Jag hoppas att invånarna förhåller sig till välfärdsområdet med lugn i sinnet, säger Östra Nylands välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist.

Läs mera här nedan om de olika tjänsterna.

Primärvården

Man ämnar fortsättningsvis ordna skötar- och läkarmottagning, munhälsovård, rådgivning och laboratorietjänster i bekanta lokaler på Mörskoms hälsostation respektive Pukkila hälsostation i välfärdscentret Onni. Skolhälsovården och elevvården ordnas på elevens egen skola. Att Mörskoms finskspråkiga högstadium ligger i Päijänne-Tavastland påverkar inte elevernas tillgång till tjänster, som också organiseras i den egna skolan.

Tjänster för äldre

Boendeservicen för äldre vid grupphemmet Väinölä i Mörskom och vid Onnihemmen i Pukkila fortsätter att fungera som förut, och personalen övergår i huvudsak till välfärdsområdet. Utvecklandet av verksamhetsrutinerna inom hemvården för äldre fortsätter, och varje kund får personligen information om den som tillhandahåller den nuvarande tjänsten.

Socialservice

Avsikten är att socialarbetarens och socialhandledarens mottagning i Mörskom och Pukkila delvis ordnas som närservice. Varje nuvarande kund får personligen information om den instans som sköter hans eller hennes ärende och om var det sker. Servicen ska också komma nära människorna och hem till dem så att man inte alltid behöver resa. Den sysselsättningsfrämjande vården har man tänkt ordna i anslutning till tjänsterna i Askola.

Centraliserade hälso- och sjukvårds-, socialvårds- och kristjänster

I Östra Nyland har man redan förut ordnat vissa tjänster centralt. Centraliserade tjänster kommer att vara bilddiagnostik, såsom röntgen och motsvarande, familjerättsliga tjänster, social- och krisjour samt skyddshem.

Specialiserad sjukvård och förlossningar

Det är HUS-sammanslutningen som svarar för den specialiserade sjukvården i Östra Nylands välfärdsområde. HUS:s verksamhetsställe i Östra Nyland är Borgå sjukhus, men till exempel psykiatriska tjänster finns att tillgå också vid områdets hälsostationer. Kunderna hänvisas vid behov till undersökning och vård vid HUS:s övriga sjukhus i Nyland där det finns den specialkompetens som behövs. Det finns en moderskapspoliklinik vid Borgå sjukhus, och avdelningsbehandlingen av riskgraviditeter sker vid Kvinnokliniken i Helsingfors. Förlossningarna sker vid HUS-sjukhusen Kvinnokliniken och Hyvinge sjukhus, eller i andra delar av Nyland om det är rusning.

Brådskande mottagning och jour

Man ska alltid gå via tidsbeställningen då man söker sig till brådskande mottagning. På tjänstetid finns det brådskande mottagning vid välfärdsområdets egna hälsostationer. På kvällar, veckoslut och söckenhelger ges brådskande vård vid HUS-sammanslutningen, vars verksamhetsställe i Östra Nyland är Borgå sjukhus.

Nödsituationer

Räddningsverket i Östra Nyland är i fortsättningen en del av Östra Nylands välfärdsområde och producerar räddningstjänster till både Mörskom och Pukkila även efter årsskiftet. I nödsituation ska du ringa nödnumret 112.

Valfrihet

Kunderna får enligt lag fritt välja vilken hälsostation de går till för att sköta sitt ärende. Man får byta hälsostation högst en gång om året, och det gör man genom att göra en skriftlig anmälan till både den nuvarande och den kommande hälsostationen eller på webben i tjänsten suomi.fi. Valet gäller all icke-brådskande vård, vilket betyder att kunden inte kan välja att till exempel utnyttja läkartjänster vid en hälsostation och rådgivningstjänster vid en annan. I fråga om specialiserad sjukvård väljer du och din läkare alltid vårdplats tillsammans. Valet av hälsostation inverkar inte på hur man får hjälp i nödsituationer eller på uppsökande av brådskande mottagning.

– Det är särskilt viktigt också med tanke på bevarandet av de regionala närtjänsterna att kommuninvånarna i regel söker sig till basservice vid ett verksamhetsställe i sin egen kommun. Utövande av valfrihet på andra områden försämrar Östra Nylands möjligheter att ordna tjänster, och det bör också noteras att val av område träffas för minst ett år i sänder, konstaterar Max Lönnqvist.

Ytterligare information

Östra Nylands välfärdsområde kommer aktivt att informera om framstegen i beredningen av välfärdsområdet och tjänsterna även i framtiden. Kontaktuppgifter och annan viktig information kommer att delas ut till alla hushåll inom välfärdsområdet i december. Välfärdsområdets webbplats ostranyland.fi informerar ständigt om aktuella ärenden. Tillsammans med kommunerna förbereder välfärdsområdet lokala informationstillställningar där områdets beredning och service diskuteras. Det är också möjligt att delta på distans och ställa frågor i förväg. Tid och arrangemang meddelas separat.