Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Barnskydd

Genom barnskyddet tryggas barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Socialarbetarna hjälper barnet och familjen när barnet inte har det bra.

Den största delen av barnskyddsarbetet görs tillsammans med familjen när barnet bor hemma. Som ett sista alternativ söker vi en plats för barnet i en annan familj, ett familjehem eller på en institution. 

Barnets liv planeras alltid i samarbete med barnet, barnets närmaste och andra proffs som arbetar med barn. 

Ett barn blir barnskyddets klient när det behöver brådskande stödåtgärder inom barnskyddet. Behovet kan komma fram genom en kontakt eller en barnskyddsanmälan. Ett barn kan också bli klient om behovet kommer fram då vi gör en bedömning av barnets behov av service. 

För barnet utses en socialarbetare som ansvarar för barnets ärende. Socialarbetaren gör upp en plan tillsammans med barnet och barnets närmaste. I planen skrivs in hur vi ska arbeta tillsammans med barnet och familjen för att barnets situation ska förbättras. 

Gör så här

Om ditt ärende är brådskande eller akut, eller du behöver råd och instruktioner kan du ringa barnfamiljernas klienthandledning och jour på tjänstetid, tfn 019 5600 151 (vardagar kl. 9–15). 

I akuta och jourfall kan du utanför tjänstetid ringa social- och krisjouren i Östra Nyland, tfn 019 5600 150. 

Telefonservice

019 5600 151 (vardagar kl. 9–15)

Tjänstetider

Vardagar kl. 9-15

Om en myndighet och andra professionella aktörer oroar sig för barnets välbefinnande ska de omedelbart göra en barnskyddsanmälan oberoende av sekretessbestämmelser. Också barnet självt eller en vuxen som oroar sig över ett barns situation kan göra en barnskyddsanmälan. En privat person kan göra anmälan anonymt. 

Vårdnadshavaren och barnet har generellt sätt rätt att veta vem som gjort barnskyddsanmälan. I vissa fall måste man avgöra om denna infromation kan tillkännages. Identitetetn av den som gjort barnskyddsanmälan kan skyddas på basen av offentlighetsdlagens 11§ 2 moment. Detta då det är till barnets förmån eller för att säkra anmälarens trygghet, även då denna inte skillt begärt om anonymitet.  

Socialarbetaren utreder och bedömer behovet av stöd för familjen i samarbete med familjen och olika samarbetspartners. 

Du kan göra anmälan genom att fylla i en elektronisk blankett eller genom att skriva ut och fylla i PDF blanketten.

Ett barn som bor hemma och barnets familj kan stödas genom tjänster inom barnskyddets öppenvård. 

Tjänster inom barnskyddets öppenvård är bland annat 

 • stöd av en socialarbetare inom barnskyddet
 • ekonomiskt och annat stöd till barnet
 • vård- och terapitjänster som stödjer barnets rehabilitering.

Vid behov får familjen också andra välfärdsområdets tjänster för barnfamiljer och stöd av närstående. Inom öppenvården kan barnet eller familjen också placeras kortvarigt utanför hemmet, till exempel i familjerehabilitering.

Ett omhändertaget barn placeras utanför hemmet, vilket betyder att skötsel och uppfostran inte sker i hemmet. 

Avsikten är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet. Vård utanför hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov. 

Då man ordnar vård utanför hemmet ska även barnets åsikt beaktas i den mån det är möjligt. Barnet har rätt att vara i kontakt med sin familj under placeringen. Föräldrarna har rätt att delta i de samtal som rör barnet. Behovet av placering utvärderas regelbundet. 

Socialarbetaren förbereder omhändertagandet tillsammans med barnet och hens närmaste och väljer den plats som är bäst för barnet. 

Olika alternativ för placering: 

 • familjevård
 • ungdomshemmet Alva
 • professionellt familjehem
 • privat eller statlig barnskyddsinstitution.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller en annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet. 

Askola

Maria Rosvall

Ledande socialarbetare

044 055 5811

Maria.Rosvall@itauusimaa.fi

Jenni Jokipaltio-Jalonen

Socialhandledare

040 7109 118

Jenni.Jokipaltio-Jalonen@itauusimaa.fi

Jenni Lönnberg

Socialarbetare

040 191 4424

Jenni.Lonnberg@itauusimaa.fi

Ronja Nyman

Socialhandledare

040 7109 115

Ronja.Nyman@itauusimaa.fi

Hälsocentralen i Askola

Borgå

Henrica Wiksten

Ledande socialarbetare

040 610 1529

Henrica.Wiksten@itauusimaa.fi

Juha Eslin

Socialhandledare

040 4899 800

Juha.Eslin@itauusimaa.fi

Rosita Karjalainen

Socialarbetare

040 614 9067

Rosita.Karjalainen@itauusimaa.fi

Reeta Kinnunen

Socialhandledare

040 676 1364

Reeta.Kinnunen@itauusimaa.fi

Micaela Kananen

Socialarbetare

040 482 0117

Micaela.Kananen@itauusimaa.fi

Jonna Larsen

Socialhandledare

040 357 7386

Jonna.Larsen@itauusimaa.fi

Martina Lindroos

tf. Socialarbetare

040 161 6321

Martina.Lindroos@itauusimaa.fi

Pernilla Lönnström

Socialarbetare

040 354 0017

pernilla.lonnstrom@itauusimaa.fi

Lise-Lotte Pekkanen

Socialarbetare

040 489 1777

Lise-Lotte.Pekkanen@itauusimaa.fi

Charlotta Savin

tf. Socialarbetare

040 634 1214

Charlotta.Savin@itauusimaa.fi

Emely Schröder-Lommi

tf. socialarbetare

040 554 6787

Emely.Schroder-Lommi@itauusimaa.fi

Nikita Weckström

Socialarbetare

040 610 3273

Nikita.Weckstrom@itauusimaa.fi

Marinella Åberg

Socialarbetare

040 657 0916

Marinella.Aberg@itauusimaa.fi

Jens Östbye

tf. Socialarbetare

040 159 0320

Jens.Ostbye@itauusimaa.fi

Lovisa

Maria Rosvall

Ledande socialarbetare

044 055 5811

Maria.Rosvall@itauusimaa.fi

Josefin Bergqvist

Socialarbetare

0440 555 334

Josefin.Bergqvist@itauusimaa.fi

Clarissa Holmström

tf socialhandledare

0440 555 347

clarissa.holmstrom@itauusimaa.fi

Petra Ivarsson

Socialarbetare

040 187 3247

petra.ivarsson@itauusimaa.fi

Pia Orko

tf. Socialarbetare

044 055 5335

Pia.Orko@itauusimaa.fi

Sari-Sisko Veppling

Socialhandledare

0440555923

0440 555 923

Sari-Sisko.Veppling@itauusimaa.fi

Familjecentret i Lovisa

Sipoo

Susann Holst

Ledande socialarbetare

050 465 8351

Susann.Holst@itauusimaa.fi

Lena Färdig

Socialarbetare

040 191 4537

Lena.Fardig@itauusimaa.fi

Heli Jääkäri

Socialarbetare

040 537 6707

Heli.Jaakari@itauusimaa.fi

Marina Wickström

Socialarbetare

050 465 8353

Marina.Wickstrom@itauusimaa.fi

Susanna Koskinen

tf. Socialarbetare

040 617 4953

Susanna.Koskinen@itauusimaa.fi

Marit Savén

Socialhandledare

040 169 9516

Marit.Saven@itauusimaa.fi

Emilia Tolonen

Socialhandledare, Barnskydd

040 766 9106

Emilia.Tolonen@itauusimaa.fi

Eftervården ger dig stöd i din övergång till ett självständigt liv. Eftervård är det omfattande stöd som ges till ett barn eller en ung vuxen efter att en placering utanför hemmet har avslutats. Syftet med eftervården är att stödja barnet efter placeringen eller att hjälpa den unga vuxna att uppnå tillräckliga färdigheter för att inleda ett självständigt liv.

Eftervårdsarbetet planeras i samarbete med den unga vuxna för att möta hens individuella behov.

I eftervården har du möjlighet att få t.ex.:

 • personlig handledning, stöd och rådgivning
 • stöd för ett självständigt liv
 • stöd för studier och sysselsättning
 • stöd i att hitta dina resurser
 • hjälp och stöd med att planera för framtiden
 • ekonomiskt stöd och handledning om hur man använder pengar

Eftervårdstjänsterna baserar sig alltid på en eftervårdsplan. Det är frivilligt att ta emot eftervård.

Camilla Back

Socialarbetare, Barnskyddets eftervård

040 531 5294

Camilla.Back@itauusimaa.fi

Nina Klemola

Socialhandledare, Barnskyddets eftervård

040 514 8908

Nina.Klemola@itauusimaa.fi