Till Innehållet

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 30.3.2023

Ekonomidirektör Minna Sevón berättade om aktuella ärenden inom ekonomiförvaltningen. Områdesstyrelsen antecknade översikten för kännedom.

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade på sitt möte välfärdsområdets bokslut för år 2022 och beslutade att underteckna bokslutet och lämna det till revisorerna för granskning samt att efter granskningen lämna bokslutet till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.

Områdesstyrelsen behandlade också Eteva och Kårkulla samkommuners bokslut för år 2022 och beslutade att underteckna dem och lämna dem till revisorerna för granskning samt att efter granskningen lämna boksluten till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.

Välfärdsområdets styrelse beslutade att godkänna anvisningen för interna revisionen samt interna revisionens verksamhetsplan för år 2023.

Patrik Björkman utsågs till fadder för ungdomsfullmäktige.

§ 105 avlägsnades från listan och till listan tillades § 108 övriga ärenden.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades till kännedom enligt förslag.