Till Innehållet

Välfärdsområdesstyrelsens möte 16.3.2023

Digitala vårdcentralen

Projektchef Jaana Forslund berättade om planerna på att grunda en Digital social- och hälsovårdscentral och om dess tidsplan. Detta utvecklingsarbete är en del av Finlands projekt för hållbar tillväxt för vilket Östra Nylands välfärdsområde har erhållit finansiering till ett värde av 6,9 miljoner euro. 

Ministeriet har fastställt ett bindande mål för välfärdsområdena gällande möjligheten att uträtta ärenden på distans. Fram till slutet av år 2025 bör 35 procent av alla social- och hälsovårdsärenden kunna skötas med utnyttjande av digitala servicekanaler. Det har sedan 2020 arbetats aktivt i kommunerna i Östra Nylands välfärdsområde för att öka möjligheten att uträtta ärenden digitalt, men man har inte lyckats få den digitala servicen att slå rot som en del av serviceproduktionen. En enkät bland klienterna visar emellertid att det i regionen finns en stark vilja att ta i bruk digitala vårdtjänster. Den enkät som gjordes bland den yrkeskunniga personalen i regionen visade att också en stor del av den önskade sig flexibla möjligheter till distansarbete. 

Välfärdsområdesstyrelsen förde en remissdebatt om grundandet av Digitala vårdcentralen och gav näring åt den fortsatta diskussionen.  Presentationen antecknades för kännedom.

Gemensam upphandling av centraltjänster för färdtjänsten

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att Östra Nylands välfärdsområde går in för att genomföra en gemensam upphandling med Mellersta Nylands välfärdsområde angående centraltjänster för färdtjänsten,​ ifall Mellersta Nylands välfärdsområde för egen del beslutar att gå in för gemensam upphandling angående samma helhet tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde

Arvoden inom socialvården samt klientavgifter

Välfärdsområdesstyrelsen röstade om Arto Kujalas (understödd av Riku Honkasalo) tilläggsförslag angående arvoden inom social- och hälsovården för Östra Nylands välfärdsområde: ”De gamla avtalen gäller tills en ny bedömning av servicebehovet är gjord. Ifall arvodet stiger betalas de retroaktivt fr.o.m. 1.4 2023. Ifall det sänks tillämpas det från följande månad. Ändringsförslaget vann omröstningen med rösterna 6 – 9.

Dessutom beslutade välvärdsområdesstyrelsen att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fastställa klientavgifterna för år 2023 inom Östra Nylands välfärdsområde.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade de övriga ärendena för kännedom enligt föredragningslistan.