Till Innehållet

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 2.3.2023

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade bordlägga frågan om att Östra Nylands välfärdsområde skulle gå in för att genomföra en gemensam upphandling med Mellersta Nylands välfärdsområde angående centraltjänster för färdtjänsten.

Social- och hälsovårdens arvoden

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att återremittera arvodena inom social- och hälsovården vid Östra Nylands välfärdsområde med början 1.1.2023 för ny beredning.

HUS-sammanslutningens stämma

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att utse välfärdsdirektör Max Lönnqvist (suppleant social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen) till representant för Östra Nylands välfärdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma 15.3.2023. Styrelsen antecknade deras handlingsdirektiv för kännedom.

Oy Apotti Ab:s extra bolagsstämma

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg förvaltningsjurist Tomas Määttä till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid Oy Apotti Ab:s extra bolagsstämma 14.3.2023.

Avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt om att till beslutet om avgifterna för utlämnande av handlingar tillägga konstaterandet att man även för avgiftsfria handlingar uppbär en avgift enligt listan, ifall social- och hälsovårdens rätt till insyn används inom ett år från föregående begäran om insyn.

Uppdatering av Östra Nylands välfärdsområdes upphandlingsdirektiv

Uppdatering av Östra Nylands välfärdsområdes upphandlingsdirektiv samt denbegränsade delegeringen av beslutanderätten gällande upphandlingsdirektivet godkändes enhälligt med tillägget att grunda en arbetsgrupp för att uppdatera direktivet

Aktuella ärenden inom ekonomiförvaltningen ströks från listan och till tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll tillfogades grundandet av en tjänst för en dataskyddsansvarig.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.