Till Innehållet

Nationalspråksnämnden 21.2.2023

Nationalspråksnämnden behandlade utlåtande över organiseringsavtalet för HUS. Nämnden kompletterade förslaget och gav välfärdsområdets förvaltningsdirektör mandat att ge utlåtande.

Organiseringsavtalet för HUS är ett inbördes avtal mellan välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, där dessa avtalar om den inbördes arbetsfördelningen, samarbetet och samordningen av verksamheten när det gäller ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster.

Nationalspråksnämnden förde en remissdiskussion om ett utkast till språkprogram. Nämnden fortsätter behandlingen av programmet på sitt följande möte och kallar in en sakkunnig i frågan.

Nämnden fick också en lägesrapport över välfärdsområdets tvåspråkiga information och kommunikation.