Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Social- och patientombudsmannen

Social- och patientombudsmannen har till uppgift att främja klienternas och patienternas rättigheter. Ombudsmannen ger råd om man vill framställa en anmärkning, lämna ett klagomål eller anmäla en patientskada.

Social- och patientombudsmannen är opartisk, fattar inte beslut och tar inte ställning till den medicinska vården eller personalens agerande. Ombudsmannen sköter inte sådana ärenden som handhas av FPA, intressebevakningen eller arbets- och näringsbyrån.

Patientombudsmannen fattar inte beslut och ändrar inte beslut som fattats av andra tjänsteinnehavare.

Gör så här

Du kan ta kontakt med social- och patientombudsmannen 

Ta i första hand kontakt med vårdenhetens personal eller chef då det gäller problem eller oklarheter kring vården eller bemötandet. Ta i första hand kontakt med personalen eller den arbetstagare som har fattat beslut då det gäller konfliktsituationer eller oklara situationer.

När du tar kontakt med social- och patientombudsmannen får du i allmänhet svar på 1-3 vardagar. Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Tjänsten förutsätter tidsbokning. Social- och patientombudsmannens byrå ligger i Borgå, men om klienten så önskar så är det alltid möjligt att ordna ett sammanträffande på klientens hemort.

Ta kontakt

Anette Karlsson

Social- och patientombudsman

0405142535

Anette.Karlsson@itauusimaa.fi

Telefontid mån. och tors. kl. 9–13

Adress

Social- och patientombudsmannen 
Mannerheimgatan 20 K, 3:e vån. 
06100 Borgå 

Skicka inte sekretessbelagda uppgifter.

Patientombudsmannen vid HUS ger råd i ärenden som gäller den specialiserade sjukvården (Borgå sjukhus). Här kommer du till kontaktuppgifterna för patientombudsmännen vid HUS(förflyttning till en annan tjänst).