Hoppa till innehåll
beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 28.6.2022

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg Jari Oksanen till ordinarie ledamot i HUS-sammanslutningens revisionsnämnd.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande personer till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd:

  • Till ordinarie ledamot Pamela Weckman och till dennas personliga ersättare Antti Skogster
  • Till ordinarie ledamot Kjell Grönqvist
  • Till ordinarie ledamot Roger Nordman

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt ge sina representanter vid sammanslutningens stämma följande handlingsdirektiv:

  • Föreslå de av välfärdsområdesstyrelsen nominerade personerna till ledamöter i HUS-sammanslutningens styrelse, revisionsnämnd och nationalspråksnämnd.
  • Godkänna förvaltningsstadgan för HUS-sammanslutningen enligt bilagan till stämmans föredragningslista, men ändå i anslutning till § 93 i förvaltningsstadgan understödja det ändringsförslag som lagts fram av Helsingfors stads representant vid sammanslutningens stämma och enligt vilket den första meningen i § 93 lyder: ”Varje medlem kan utse en person med närvaro- och yttranderätt till sammanslutningens styrelse.”
  • Godkänna förslaget till grunder för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner enligt bilaga.
  • Godkänna förslaget till budgetram för HUS-sammanslutningen för år 2023 enligt bilaga.
  • I övrigt godkänna den temporära beredningsgruppens grundförslag vid sammanslutningens stämma.

Paragrafen justerades vid sammanträdet.