Hoppa till innehåll
beredningsorganet -

Utvecklingen av elektroniska tjänster fortsätter i gemensamma projekt

Social- och hälsovårdens strukturreformprojekt avslutas vid årsskiftet. De elektroniska tjänsterna inom social-, hälso- och sjukvården i Östra Nyland utvecklas i fortsättningen som en del av social- och hälsovårdstjänsternas olika funktioner.

Detta har beaktats i finansieringsansökningarna, såväl kompletteringsansökan för projektet Framtidens social- och hälsocentral och ansökan för projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre, som det kommande programmet Finlands program för hållbar tillväxt.

Tjänsten Omaolo

Symtombedömningarna i Omaolo-tjänsten har sedan hösten varit tillgängliga i Borgå, Askola och Sibbo. Omaolo.fi är en elektronisk service- och kommunikationskanal som främjar välbefinnandet. Den fungerar på finska, svenska och engelska. Målet är att så många som möjligt av Omaolos sexton symtombedömningar ska vara i bruk i dessa kommuner före årsskiftet.

Användningen av Omaolo fortsätter att utvidgas 2022 som en del av arbetet i arbetsgrupperna för hälsovårdstjänster, socialservice samt barn- och familjetjänster. I fråga om symtombedömningarna utreds möjligheten att koppla in även tidsbokning. Ett ytterligare mål är att införa elektroniska hälsoundersökningar och bedömningar av servicebehovet på det sociala området. Tjänsten marknadsförs till kunderna i syfte att etablera användningen av elektroniska symtombedömningar vid sidan av de traditionella hälsocentralstjänsterna.

Verksamhetsmodeller för distansservice

Den multiprofessionella modellen för distanskonsultation utformades utifrån gällande praxis för arbetet inom kommunernas social- och hälsovårdstjänster. Dessutom har läkare inom primärvården sedan början av mars 2021 haft möjlighet till distanskonsultationer med specialister på vissa områden inom den specialiserade sjukvården. Detta samarbete med HUS och utveckling av det fortsätter 2022 som en del av verksamheten i arbetsgruppen för hälsovårdstjänster.

Distansmottagningar testades 2021 inom vuxensocialarbete, psykiatriska sjukskötarmottagningar och öppenvårdens mottagningar samt inom skolhälsovården så att föräldrarna kunde delta i omfattande hälsoundersökningar på distans. Dessutom gjordes försök med familjeträning på distans. Antalet distansmottagningar blev dock mindre än väntat, då pandemiläget tillfälligt lättades upp och kunderna återigen uppsökte traditionella mottagningar. Utifrån responsen var kunderna i regel nöjda med distansmottagningarna. I en del av pilotprojekten upplevde personalen distansmottagningarna som en fungerande del av tjänsteutbudet; i vissa projekt upplevde man dock att verksamhetsmodellen kräver ytterligare utveckling.

En fortsatt utveckling och utvidgning av distansmottagningarna kommer nästa år att vara en del av arbetet i alla arbetsgrupper. Respons från både kunder och personal behövs när nya serviceformer utvecklas. I samband med försöken med distansmottagning har respons från kunder samlats in genast efter distansmottagningen och från personal med 4–6 veckors mellanrum. Metoderna för insamling av respons och uppföljning av tjänsterna utvecklas i fortsättningen som en del av projektarbetet.

Ny teknisk plattform på väg

För närvarande förbereds ibruktagande av en teknisk plattform för distansmottagning, distanskonsultation och chat. Lösningen gör det bl.a. möjligt att identifiera sig på distans på ett informationssäkert sätt. Chattjänsten har planerats år 2021 i en arbetsgrupp för kundhandledning och rådgivning. Målet är att under 2022 pilottesta den allmänna rådgivningen om socialservice via chattjänsten.

Projektteamet (projektet ITUA yhdessä tekemisestä) tillönskar alla invånare, arbetstagare och samarbetspartner i Östra Nyland en fredlig jultid och ett lyckligt år 2022!