Hoppa till innehåll
ostranyland -

LAPE-projektet ger fart på utvecklingen av barn- och familjetjänster

Arbetsgruppen för barn- och familjetjänster har som mål att fortsätta det långvariga utvecklingsarbetet i kommuner, regioner och hela landet för att stödja välfärden för barn, unga och familjer.

Social- och hälsovårdsprojekten i östra Nyland syftar inte enbart på att skapa nytt utan också på att effektivt utnyttja det tidigare utvecklingsarbetet och att sprida god praxis till hela regionen. Ett bra exempel på detta är helheten barn- och familjetjänster, där arbetet fortsätter med det tidigare LAPE-projektet som grund.

Etableringen och spridningen av de utvecklingsåtgärder och reformer som gjordes under LAPE-projektet (2017-2019) fortsätter med projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Vidareutveckling av familjecentermodellen är ett av utvecklingsarbetets centrala teman, vid sidan av utvärderingen av tjänsternas processer och verkningsfullhet samt utvecklingen av ett elektroniskt familjecenter. Vi har inte tidigare haft en systematisk uppföljning av verksamhetens och tjänsternas verkningsfullhet. Därför är utvecklingen av mätare som beskriver serviceproduktionen en viktig del av helheten.

Under projekttiden 2020-2022 kommer man inom barn- och familjetjänsterna att utveckla mera lågtröskeltjänster samt elektroniska tjänster till stöd för klienter och klientarbete. När tjänsterna utvecklas, strävar man efter att förskjuta fokus på förebyggande tjänster, att skapa en integrerad helhet av tjänsterna i östra Nyland, att kartlägga de lokala servicebehoven samt att bemöta behoven med multiprofessionella tjänster. Det behövs mera lågtröskeltjänster för barnfamiljer. Tjänsterna bör också vara lättillgängliga.

Tanken bakom att utveckla lågtröskeltjänster är att behovet av korrigerande tjänster minskar. när klienten får tjänster vid rätt tidpunkt, i ett tidigt skede. Särskilda fokusområden i utvecklingen av barn- och familjetjänster är stöd i föräldraskapet, separationshjälp, mentalvårds- och missbrukstjänster för barn och unga, hjälp vid våld i nära relationer samt stöd till deprimerade mödrar. LAPE-arbetsgruppen deltar också aktivt i ett projekt som inleddes i oktober 2020 för att utveckla barnskyddet i Södra Finland (projektet Tulevaisuuden lastensuojelu).

Målet för utveckling av elektroniska tjänster inom barn- och familjetjänster är att öka bruket av elektronisk tidsbokning, att ta i bruk en chattjänst, att öka användningen av elektroniska blanketter, att utveckla metoder för självutvärdering samt att införa distanskonsultation och distansmottagning. Arbetsgruppen för barn- och familjetjänster i östra Nyland deltog också aktivt i utvecklingsarbetet i det nationella projektet Elektroniskt familjecenter, vars verksamhet började i november 2020. Utvecklingen av ett regionalt elektroniskt familjecenter framskrider vid sidan av utvecklingen av det nationella elektroniska familjecentret.

LAPE-arbetsgruppen inledde sitt arbete i november 2020, och den håller regelbundna möten. Efter det genomförda orienteringsskedet ska gruppen inom kort inleda en kartläggning av nuläget i olika områden. Kartläggningen av nuläget gäller de tjänster och metoder som är i bruk på olika håll i östra Nyland. Arbetsgruppen kartlägger också, hur de anställda på olika arbetsplatser ser på tjänsternas verkningsfullhet.

Efter det kommer informationen att sammanställas som grund för en kartläggning av möjligheterna att utveckla tjänsterna. Planerade ändringar testas med småskaliga pilotprojekt områdesvis, tjänsternas verkningsfullhet bedöms och nödvändiga ändringsåtgärder etableras i hela området genom tydlig kommunikation och styrning.