Hoppa till innehåll
beredningsorganet -

Fortsatt finansiering söks för projekt i anslutning till social- och hälsovårdsreformen i Östra Nyland

I augusti 2021 öppnades en kompletterande ansökningsomgång för projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Kommunerna för de framtida välfärdsområdena kunde söka finansiering för att fortsätta de pågående projekten för social- och hälsovårdsreformen till utgången av 2023.

Med understödet kompletteras, fördjupas och förlängs pågående projekthelheter enligt läget i varje välfärdsområde. I ansökan betonades särskilt åtgärder som främjar tjänsternas tillgänglighet inom primärvården, socialvården, mentalvården och multiprofessionell rehabilitering.

För projektet Framtidens social- och hälsocentral i Östra Nyland ansökte man om en tilläggsfinansiering på totalt 2 080 000 euro för 2022–2023. I finansieringsansökan för projektet att utveckla tjänsterna för äldre som stöder boende hemma ansöktes dessutom 455 000 euro till projekthelheten för Östra Nyland. Finansieringsbeslut förväntas under december månad.

I ansökan om kompletterande finansiering lyftes fram fyra centrala utvecklingsteman:

  1. genomförandet av vårdgarantin inom primärvården och munhälsovården
  2. vidareutvecklingen av mentalvårds- och missbrukartjänsterna
  3. vidareutvecklingen av barn- och familjetjänsterna samt
  4. utvecklandet av de regionala strukturerna för klienthandledningen och -rådgivningen.

Vårdgarantin skärps. I framtiden ska klienten inom primärvården få vård på icke-brådskande mottagning inom sju dygn och inom munhälsovården inom tre månader. Målet är att vårdköerna ska vara avklarade före utgången av 2023, så kommunerna måste börja avveckla köerna effektivt redan nästa år. I projektet kommer man utöver avveckling av köerna att fokusera på att förnya handlingsmodellerna så att vårdgarantin kan genomföras även i fortsättningen och nya köer inte uppstår. Dessutom utvecklas helheten för elektroniska tjänster som inletts under strukturreformprojektet.

I den fortsatta utvecklingen av mentalvårds- och missbrukartjänsterna betonas samarbetet med HUS, i projektet Terapiat etulinjaan, vid utvecklandet av lågtröskelstöd bl.a. i fråga om ångest- och depressionssymptom. I välfärdsområdet vill man ta i bruk De fyra vindarna som modell och etablera modellen för arbete på fältet, det uppsökande närarbetet, som en del av serviceutbudet i området. Inom barn- och familjetjänsterna svarar den kompletterande finansieringen på behovet av att förenhetliga familjecentermodellen och man utvecklar olika stödformer till exempel för ångest- och depressionssymptom bland barn och unga samt för att stödja familjer i olika utmaningar i livet. För klienthandledningen och -rådgivningen skapas enhetliga verksamhetsstrukturer i regionen och genomförs pilotförsök med chattjänsten. Målet är att förbättra handledningen och rådgivningen och därigenom också att klienterna får tjänsterna i rätt tid.

Projektfinansiering för att utveckla tjänsterna för äldre som stöder boende hemma har sökts för att inleda tre nya utvecklingshelheter:

  1. En enhetlig modell för stödet för närståendevård i Östra Nyland
  2. Utvidgning av det psykosociala stödet i tjänsterna för äldre som stöder boende hemma och
  3. Utveckling av rehabiliteringstjänsterna.

Projektens teman kompletterar varandra och kommer att främjas som en helhet. Genomgående teman för båda projekten är förutom elektroniska tjänster att också utveckla den kunskapsbaserade ledningen och ett säkert genomförande av och stöd för förändringen.