Hoppa till innehåll
ostranyland -

E-tjänster vid strukturreformen

Ett fokus för projektet för strukturreformen i östra Nyland är att utveckla e-tjänster för produktion av tjänster inom social- och hälsovården.

E-tjänsterna utvecklas i olika delhelheter inom projektet som pågår till slutet av år 2021. Distansmottagningar, distanskonsultationer och chatt-tjänster täcks av helheten för distanstjänster som nu finns framlagd.

Med distansmottagning avses all växelverkande kontakt och kontakt i realtid mellan klienter och anställda, som till sitt innehåll kan likställas med traditionell mottagning ansikte mot ansikte. Distansmottagning kan ske t.ex. per video, med hjälp av andra metoder för kommunikation på distans och per telefon, då samtalet ersätter ett traditionellt besök på mottagningen. Metoder för distansmottagning kan även tillämpas på många gruppfunktioner.

Med distanskonsultation avses en konsultationssituation på distans mellan experter där klienten kan delta. Med hjälp av distanskonsultationen ökas genomförandet av yrkesmångfalden inom social- och hälsovårdstjänsterna. Även uträttande av ärenden görs smidigt med ett enda besök. Distanskonsultationer mellan specialsjukvård och den grundläggande hälsovården minskar på klientremittering till specialsjukvårdstjänster. På så sätt får klienten vård snabbare.

Distanstjänsterna är ett nytt standardiserat tillägg i servicemenyn

Vid utvecklingen av distanstjänsterna är det viktigt att notera att e-tjänsterna framdeles kommer att utvidga servicemenyn, inte ersätta de traditionella serviceformerna. Alla klienter vill inte, kan inte eller klarar inte av att använda e-tjänster, men vi vill möjliggöra användningen av e-tjänster för dem som upplever att uträttandet av ärenden på distans är ett lämpligt sätt för att uträtta ärenden inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Kommuninvånarnas syn på distansmottagningen och chatt-tjänsterna har utretts av projektet. Bland annat behovet av servicerådgivning och rådgivning via chatt-tjänsten, samt önskemålet om möjligheten att välja kontrollbesök via distansmottagning för att bl.a. uträtta samtalsärenden, så som recept- och intygsärenden lyftes fram inom den kommunala enkäten.

Yrkesfolk känner igen behovet av att utveckla mottagningar på distans, bl.a. inom socialarbetet, rådgivningsbyråerna samt inom mentalvårds- och rusmedelstjänsterna, men år 2020 har behovet av distansmottagningar även inom andra tjänster ökat på grund av coronan. Utvecklingsbehovet för distanskonsultationen verkar vara omfattande mellan nästan alla branscher och organisationer. Även yrkesfolk väntar primärt på chatt-tjänster till såväl handlednings- och rådgivningstjänsterna som social- och hälsovårdstjänsterna.

En inledande kartläggning ger information om e-tjänsternas nuläge och riktningen för utvecklingen

I slutet på förra året inledde arbetsgruppen sitt arbete, och år 2021 har börjat genom att utarbeta en enkät för en inledande kartläggning. Enkäten samlade in data om distanstjänsternas nuläge och deras utvecklingsbehov från yrkesfolk inom sektorn. Analysen av svaren från den inledande kartläggningen pågår ännu, men preliminärt kan man konstatera att år 2020 har satt fart på utvecklingen av e-tjänsterna. Distansmottagning har redan i någon mån tagits i bruk i många funktioner i kommunerna på området. Någon chatt-tjänst har ännu inte inletts i social- och hälsovårdstjänsterna i östra Nyland, den kommer således att vara en ny serviceform i kommunerna.

Följande steg är att tillsammans med arbetsgrupperna för projektet Framtidens Social- och hälsovårdscentral välja objekt för pilotprojektet genom att utnyttja svaren från den kommunala enkäten. Vid utvecklingen av e-tjänsterna utförs samarbete bl.a. med barn- och familjetjänsterna samt med arbetsgrupperna för klienthandledning och rådgivning samt hälsovårdstjänsterna. Man vill även involvera kommuninvånare och organisationer i planeringen av användningen av e-tjänsterna, och i april kommer vi även att arrangera en workshop kring temat. Målsättningen med workshopen är att planera en verksamhetsmodell för pilotobjekten. En specifikare tidpunkt, programmet och inbjudan till workshopen publiceras i mars.

Gällande distanskonsultationen samarbetar vi med HUS och tar redan under våren 2021 i bruk distanskonsultationen i realtid inom alla kommuner på området. Detta berör till en början specialområdet neurologi samt sårvård och sömnproblem, men avsikten är att verksamheten utvidgas bl.a. till psykiatri, hudsjukdomar och kardiologi. Under våren arrangeras läkarna användarutbildningar i detta.