Hoppa till innehåll
östranyland -

Det har blivit ett nytt år och arbeten med projekten fortsätter i snabb takt

Arbetsgrupperna har i slutet av året berett kartläggningar av nuläget inom sitt eget tema, och i början av året kommer det att komma enkäter i anslutning till kartläggningarna till kommunerna.

Syftet med kartläggningen av nuläget är att utreda situationen för de problem som upptäckts för närvarande och att lyfta fram det problem som upptäckts som mätbar information. Olika mätare är en väsentlig del av utvecklingsarbetet för att vi ska kunna verifiera effekterna av de ändringar som gjorts och senare bedöma om de vidtagna åtgärderna var rätta och om de gav önskat slutresultat. Mätarna utgör också grunden för kunskapsbaserad ledning och man kommer att arbeta flitigt med dem under projekttiden.

Under våren kommer olika teman för projekten att presenteras och den första är Kundstyrning och rådgivning inom projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Arbetsgruppen för kundstyrning och rådgivning har som mål att planera, utveckla och i tillämpliga delar ta i bruk en gemensam modell och gemensamma tillvägagångssätt för rådgivningen och styrningen av klienterna i Östra Nyland. Det gemensamma utvecklingsarbetet skapar förutsättningar för en allt tidigare identifiering av servicebehoven samt för att det stöd och den vård som motsvarar behovet genomförs i rätt tid.

Utvecklingen av rådgivningen och samarbetsnätverken ökar också bl.a. utnyttjandet av de stödsätt som tredje sektorn och företagen erbjuder och minskar därigenom uppkomsten av servicebehov redan i ett tidigt skede. En gemensam/enhetlig modell för rådgivning och kundstyrning förbättrar också samarbetet mellan olika tjänster och områden och möjliggör bl.a. gemensam kundsegmentering samt införande av modeller med kunskapsbaserad ledning i rådgivnings- och kundstyrningsverksamheten.

Arbetsgruppens utvecklingsarbete fokuserar i stor utsträckning både på att utveckla en gemensam modell för rådgivning och kundstyrning och på att utveckla arbetssätten och verktygen. I projektets inledningsskede koncentrerar sig gruppen på kartläggning av nuläget och precisering av målbilden. Därefter går man djupare in i utvecklingsarbetet inom olika ämnesområden – bl.a.  beskrivande av en klients servicekedjor, modeller för första bedömning och kundsegmentering, modeller för multiprofessionellt samarbete, utveckling av uppföljningen och den kunskapsbaserade ledningen.

Arbetsgruppens arbete inleddes i slutet av 2020, då också arbetsgruppens färdplan preciserades. För närvarande utreder och sammanställer arbetsgruppen information enligt kommun och klientgrupp om sätten för genomförande av rådgivning och kundhandledning, utvecklingsbehov och god praxis.