Hoppa till innehåll
östranyland -

Det arbete som utförts i projekten utgör en del av grunden för tjänsterna inom det framtida välfärdsområdet

Gemensamma projekt för kommunerna fortsätter i Östra Nyland planenligt och i samarbete med det temporära beredningsorganet.

Riksdagen godkände social- och hälsovårdsreformen i juni, och ett temporärt beredningsorgan (VATE) för Östa Nylands välfärdsområde inledde verksamheten i slutet av augusti. Det arbete som utförts i projekten inom ramen för Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformen utgör en del av grunden för tjänsterna inom det framtida välfärdsområdet.

Dessa gemensamma projekt för kommunerna fortsätter i Östra Nyland planenligt och i samarbete med det temporära beredningsorganet. I augusti blev det möjligt att göra en kompletterande ansökan för projektet Framtidens social- och hälsocentral. Projekten förbereder sig nu på detta. Finansiering söks bl.a. för utveckling av det stöd som behövs till följd av coronapandemin, för rehabiliteringstjänster, närståendevård och elektroniska tjänster samt för åtgärder i anslutning till en skärpning av vårdgarantin.

Arbetet inom projekthelheten har under hela projekttiden präglats av coronapandemin. Vi har velat se det utvecklingsarbete som görs inom projekten som en stark del av det arbete som utförs i kommunerna, och därför har personalen vid sidan av sitt eget arbete deltagit i arbetsgrupperna. Coronapandemin har utmanat hälso- och sjukvården på många sätt och det har inte alltid funnits den tid som man önskat för utvecklingsarbetet. Trots det har man i de olika arbetsgrupperna kunnat bearbeta de utvecklingsbehov som upptäckts, och genom samarbete mellan kommunala arbetstagare, organisationer, föreningar samt kommuninvånare har man sökt gemensamma modeller och handlingssätt för hela Östra Nyland.

Som en del av Strukturreformsprojektet deltar Östra Nyland i det projekt för Styrning av den specialiserade sjukvården (ESH) som administreras av Helsingfors och som gäller hela Nyland. I projektet fokuserar man särskilt på de tjänster, strukturer och samarbete som finns i gränssnittet för kommunernas social- och hälsovårdstjänster och den specialiserade sjukvården. Helheterna i projektet för styrning av den specialiserade sjukvården omfattar strategisk styrning av ekonomin, kunskapsledning, främjande av välfärd och hälsa samt helheter som fokuserar direkt på tjänsterna för klienter: mentalvårdstjänster för barn och unga, brådskande mottagningsverksamhet, tjänster för äldre samt digitala tjänster. Projektet har varit glädjande med tanke på dess särdrag: även den specialiserade sjukvården är starkt involverad i projekthelheten. På detta sätt kan man utveckla servicekedjor där klienterna rör sig över organisationsgränserna.