Hoppa till innehåll

Framtidens social- och hälsovårdstjänster

Kommunerna i Östra Nyland samarbetar i projekt med statsunderstöd som regionalt utvecklar framtidens social- och hälsovårdstjänsterna.

Östra Nylands välfärdsområde tar ansvaret för offentliga social-, hälso- och räddningstjänster i början av år 2023. Kommunerna i Östra Nyland har redan länge samarbetat i fråga om social- och hälsovårdstjänster, t.ex. regional social- och krisjour, hemsjukhus, handikappserviceutredning samt konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster. I Östra Nyland pågor projekt med statsunderstöd som regionalt utvecklar framtidens social- och hälsovårdstjänsterna.

Framtidens social- och hälsocentral -programmet 2020–2023

Kommunerna i Östra Nyland har tillsammans startat att utveckla framtida social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland. Invånarna har kunnat påverka utvecklingen genom att svara på månadens fråga, delta i workshops och ge respons. I projekten utvecklas basservicen för invånarna i området. Den gemensamma tyngdpunkten ligger bl.a. på rådgivning, vägledning och identifiering av klienternas behov med låg trösl. Samtidigt skapas nya regionala, multiprofessionella verksamhetsmodeller som stöd för en övergripande välfärd för invånarna i området. Genom att utveckla heltäckande digitala tjänster bringas social- och hälsovårdstjänsterna på hemsoffan oberoende av tidpunkt. Detta frigör arbetstiden för yrkesutbildade personer att möta klienter. De centrala målen för programmet Framtidens social – och hälsocentral är att:

  • förbättra lika tillgång till tjänster, rättidiga tjänster och tjänsternas kontinuitet
  • flytta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och förutseende arbete
  • förbättra tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet
  • säkerställa att tjänsterna är sektorsövergripande och kompatibla
  • dämpa kostnadsökningen.

Strukturreformsprogrammet 2022–2021

Strukturreformsprogrammet slöt 31.12.2021. Östra Nyland hade följande mål i programmet:

  • Man skapar en gemensam regional verksamhetsmodell för utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna, så att tillgången till tjänster förbättras och tjänsteutbudet blir mångsidigare i synnerhet i och med att digitala tjänster tas i bruk. Digitala tjänster – såsom distanstjänster i hemmet, distanskonsultationstjänster och chat-tjänst med lågtröskel – tas i bruk på ett heltäckande sätt, även svenskspråkiga digitala tjänster.
  • Invånarnas servicebehov tillgodoses mer förutseende och helhetsbetonat än tidigare, och de erbjuds rådgivning och kundhandledning redan i ett tidigt skede.
  • Tillgången till mångsidiga helhetstjänster för dem som behöver tjänsterna tryggas och möjligheten till kontakt med låg tröskel tryggas så att de motsvarar barnfamiljernas behov och behoven för rehabiliteringsklienter inom mentalvården.
  • Invånarna i området kan erbjudas ett enhetligt, jämlikt och tillgängligt servicenät.
  • Man skapar tillräckliga förfaranden för uppföljning och mätning för att identifiera invånarnas servicebehov i området, så att tjänsterna kan utvecklas med hjälp av korrekt information.

För ytterligare information, vänligen kontakta projektchef Jaana Forslund. Prenumerera på Östra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev så kommer du också att vara uppdaterad om projekten.

Senaste nyheter