Hoppa till innehåll
Händer

Vilka beslut fattar områdesfullmäktige?

Välfärdsområdesfullmäktige ska göra viktiga beslut. Läs här vilka som ärenden kan komma att behandlas i områdesfullmäktige. Och påverka genom röstning!

Områdesfullmäktige fattar beslut bl.a. om välfärdsområdesstrategin, välfärdsområdets förvaltningsstadga och välfärdsområdets budget och ekonomiplan. Områdesfullmäktige kan dessutom tillsätta nämnder, direktioner och sektioner till dem. Områdesfullmäktige tillsätter en områdesstyrelse och andra organ i välfärdsområdet och väljer en välfärdsområdesdirektör. De fortsätter beredningen av välfärdsområdet och beslutar vilka ärenden som föreslås bli beslutade av områdesfullmäktige.

Ärenden som under kommande år kan komma att behandlas i områdesfullmäktige gäller med ordnande av social- och hälsovårds- och räddningstjänster, t.ex.

 • Servicenätet, var ligger områdets social- och hälsovårdscentraler och andra serviceställen
 • Ska alla social- och hälsovårdscentraler ha full service eller kan en del vara filialer som inte erbjuder alla tjänster utan en del av tjänsterna fås på ett annat ställe
 • Hur ordnas jouren utanför tjänstetiden, ska den centraliseras till ett enda ställe eller flera ställen
 • Vilka tjänster ska finnas som närtjänster i varje kommun, t.ex. vårdarens mottagning under tjänstetiden, läkarmottagning under tjänstetiden, vårdavdelning, socialarbetarens mottagning, stödboende, rådgivning, skolhälsovård, missbrukar- och mentalvårdstjänster, munhälsovård, fysioterapi, rehabilitering, laboratorium, röntgen
 • Hur viktiga är ”väggarna”, dvs. fasta serviceställen eller kan närtjänsterna också säkerställas så, att de är mobila och kan erbjudas hemma, t.ex. erbjudande av tjänster i köpcentrum eller i anslutning till skolan
 • Hur ordnas vården av äldre och personer med funktionsbegränsning, såsom hemvården, platserna för boendeenheter, öppenvårdstjänsterna såsom dagcentren och rekreationsverksamheten
 • Hur viktigt är det att digitala distanstjänster finns att få och hur mycket ska välfärdsområdet satsa på dem
 • Vilka är tjänster där det är mycket viktigt att kunna sköta sina ärenden på eget modersmål, t.ex. läkarmottagning, vårdarens mottagning, mentalvårdstjänster, rådgivningen, skolhälsovården, annat, vad?
 • Vilka konsekvenser kan förenhetligande av grunder för beviljande av tjänster ha för tjänsterna – är förenhetligande bra eller dåligt och varför
 • Sätten hur tjänster produceras; i vilken mån producerar välfärdsområdet tjänsterna självt eller skaffas tjänster från företag eller föreningar som köpta tjänster, och ett alternativ kan vara användning av servicesedlar, då kunden själv kan välja var han eller hon skaffar behövliga tjänster och betalar dem med servicesedeln
 • Hur viktigt är det att välfärdsområdena vid behov samarbetar med varandra för att producera tjänster och kunden kan utnyttja några tjänster också i ett annat välfärdsområde
 • Hur kan man spara, om välfärdsområdet får utmaningar med finansieringen och måste hejda kostnader
 • Vilka är de viktigaste utvecklingsobjekten för räddningsväsendet i välfärdsområdet
 • Om finansieringen inte räcker till att upprätthålla den nuvarande servicenivån, måste det nuvarande nätverket för brandstationer bevaras
 • Hur kan samarbetet mellan räddningsväsendet och social- och hälsovården i området utvecklas