Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vårdansvaret för personer som är använder livsuppehållande respirator överförs – inga förändringar i klienternas vardag

I och med den nya funktionshinderservicelagen som träder i kraft vid årsskiftet överförs vården av personer som är beroende av respiratorbehandling från den specialiserade sjukvården till välfärdsområdena. HUS Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden bereder som bäst förändringen. Målet är att förändringen inte ska medföra ändringar i klienternas vardag.  

Efter förändringen ansvarar HUS fortfarande för specialistvårdens andel i vården av patienter som använder livsuppehållande respirator. Välfärdsområdena ansvarar för ärenden inom socialvården och den grundläggande vården i klienternas vardag. 

”Jag vill tacka alla för ett bra beredningsarbete för att främja förändringen. Det är fint att förändringen framskrider i så här gott samarbete mellan HUS, Helsingfors stad och välfärdsområdena. Det är viktigt att denna sårbara patientgrupp även i fortsättningen har god enhetlig vårdpraxis i Nyland”, säger Raija Kontio, direktör för resultatområdet Medicinska tjänster vid HUS. 

Vården av personer som är beroende av respirator samt färdtjänsterna fortsätter avgiftsfritt även efter förändringen.  

Efter förändringen kan patienten liksom tidigare bo hemma, på en boendeenhet eller vara på någon annan vårdplats dygnet runt beroende på patientens hela sjukdoms- och vårdsituation. En person som använder livsuppehållande respirator kan i fortsättningen få ekonomiskt stöd med stöd av funktionshinderservicelagen. 

Invånarna och deras anhöriga informeras om ändringen. 

Lagen träder i kraft med en övergångstid på tre år från början av 2025. Under övergångsperioden ordnas tjänsterna för personer som använder livsuppehållande respirator i enlighet med den nuvarande lagstiftningen, om de inte själva vill övergå till att omfattas av funktionshinderservicelagen redan tidigare. 

Bakgrunden till lagändringen  

Bakgrunden till ändringen är den nya funktionshinderservicelagen som träder i kraft den 1.1.2025. I fortsättningen omfattas personer som använder livsuppehållande respirator av funktionshinderservicelagen och för dem fattas inte längre separata beslut om andningsförlamning. 

Ansvaret för funktionshinderservicen och socialvårdens tjänster hör till välfärdsområdena, och HUS producerar å sin sida endast tjänster inom den specialiserade sjukvården. Vården och omsorgen av personer som använder av livsuppehållande respirator är i huvudsak primärvården och socialvården. 

Mer information